+/-
Pro zvětšení stiskněte Ctrl a +
Pro zmenšení stiskněte Ctrl a -

Pečovatelská služba - Obecné informace

Poslání pečovatelské služby:

Posláním této služby je poskytnutí takové pomoci seniorům a osobám se zdravotním postižením, aby byla zachována jejich důstojnost a podporována jejich samostatnost vedoucí k setrvání v jejich přirozeném prostředí.

Pečovatelská služba je služba terénní, kdy naše pečovatelky pomáhají seniorům a osobám se zdravotním postižením v jejich domácnostech. Pomoc se týká, jak péče o vlastní osobu, tak jejich domácnosti, případně vyřídí osobní záležitost uživatele nebo nutnou pochůzku.

 

Strategické oblasti rozvoje sociální pečovatelské služby:

 

1. Oblast dostupnosti terénních sociálních služeb

 • 1.1. Cíl: Zachování pečovatelské služby ve stávající kapacitě.
 • 1.2. Cíl: Poskytování pobytových sociálních služeb na základě posuzování potřeb a zdrojů osob v nepříznivé sociální situaci s využitím multidisciplinárního přístupu
 • 1.3. Cíl: Efektivně řešit nepříznivou sociální situaci uživatelů prostřednictvím individuální plánování
 • 1.4. Cíl: Zajistit jednotný způsob plánování služeb v souladu s principem subsidiarity, tzn. nejblíže tam, kde se sociální pomoc odehrává

 

2. Oblast rozvoje sociálních služeb

 • 2.1. Cíl: Zvýšení dostupnosti kvalitních terénních sociálních služeb ve správním obvodu města Vodňany, jeho městských částech a dalších 16 přilehlých obcí ORP Vodňany v širším spektru, ve vzdálenějších oblastech na území ORP

 

3. Oblast kvality sociálních služeb

 • 3.1. Cíl: Efektivně řešit nepříznivou sociální situaci uživatelů prostřednictvím individuální plánování
 • 3.2. Cíl: Odstranění posledních bariér v Domě s pečovatelskou službou (samootvírací dveře vstupní 4 krát).
 • 3.3. Cíl: Sociální inkluze - Nabídka aktivizačních programů s cílem rozvíjet fyzické a psychické schopnosti uživatelů služby.
 • 3.4. Cíl: Certifikace Značka kvality.

 

4. Oblast profesionality v sociálních službách

 • 4.1. Cíl: Seznámit zaměstnance se standardy kvality v Centru sociální pomoci Vodňany
 • 4.2. Cíl: Sociální služby jsou zajišťovány pracovníky s potřebnými dovednostmi, znalostmi a požadovanou odbornou způsobilostí.
 • 4.3. Cíl: Zefektivnit proces administrace a systému kontroly CSP Vodňany.

 

5. Oblast zvyšování efektivity sociálních služeb na území ORP Vodňany

 • 5.1. Cíl: Zvýšit informovanost o poskytované sociální službě.

 

6. Oblast financování

 • 6.1. Cíl: Udržet stávající možnosti financování sociálních služeb

 

7. Oblast způsobu naplňování a vyhodnocení

 • 7.1. Cíl: Pravidelně kontrolovat plnění zadaných cílů, rozvíjet současný hodnotící systém poskytovaných služeb

 

Cílová skupina:

Komu je služba určena?

osobám, které mají z důvodu věku nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba se poskytuje seniorům, osobám se zdravotním postižením od 27 let věku a rodinám, ve kterých se současně narodily tři nebo více dětí nebo v rozmezí dvou let opakovaně současně dvě děti do 4 let věku těchto dětí.

Pečovatelská služba, se s výjimkou nákladů za stravu, poskytujeme bez úhrady osobám uvedeným § 75, odst. 2 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

 

Negativní vymezení cílové skupiny:

Komu službu neposkytujeme:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení
 • osobám, které žijí v podmínkách, v nichž nelze provést úkon pečovatelské služby zejm. z důvodů ohrožení či poškození zdraví pečovatelky
 • osobám závislé na alkoholu, drogách a jiných návykových látkách, pod jejichž vlivem ohrožují sebe či ostatní
 • osobám, které trpí psychickou poruchou spojenou s projevy agresivity nebo při níž mohou ohrozit sebe či druhé
 • osobám, které nejsou schopny komunikovat v českém jazyce v míře potřebné k poskytnutí sociální služby
 • osobám, které organizaci neposkytnou souhlas ke zpracování údajů, které organizace potřebuje k poskytování sociální služby. 

 

Principy poskytování služeb:

Jakými pravidly se řídíme při poskytování pečovatelské služby?

 • dbáme práv a oprávněných zájmů našich uživatelů.
 • respektujeme svobodnou volbu uživatelů v přístupu k poskytovaným službám.
 • upřednostňujeme individuální přístup k uživatelům, jejich přáním a potřebám.
 • pomáháme uživatelům vést plnohodnotný, aktivní a nezávislý život. 

 

Obsah principů:

Co se za výše uvedenými pravidly skrývá?

 • respektování etických pravidel jednotlivých skupin zaměstnanců organizace.
 • svobodná volba uživatelů služby zejm. při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby a v jejím průběhu.
 • tvorba a realizace individuálních plánů v souladu s přáním a potřebami osob.
 • nabídka aktivizačních programů a společenských aktivit směřujících k zachování fyzických a psychických schopností osob.
 • spolupráce s místní komunitou.