+/-
Pro zvětšení stiskněte Ctrl a +
Pro zmenšení stiskněte Ctrl a -

Domov pro seniory - Obecné informace

Poslání:

Poskytování sociálních, zdravotních a jiných potřebných služeb seniorům a osobám se zdravotním postižením s důrazem na důstojnost a individualitu osob, aktivní život a podporu samostatnosti a dále umožnit uživateli v co největším rozsahu zapojit se do běžného života společnosti s využitím přirozených vazeb s okolím.

 

Strategické oblasti rozvoje sociálních služeb domova pro seniory a jednotlivé kroky k naplnění cílů domova pro seniory:

 

1. Oblast dostupnosti pobytových sociálních služeb

 • 1.1. Cíl: Poskytování pobytových sociálních služeb na základě zjišťování potřeb a zdrojů osob v nepříznivé sociální situaci s využitím hodnocení multidisciplinárního týmu
 • 1.2. Cíl: Efektivně řešit nepříznivou sociální situaci uživatelů prostřednictvím individuální plánování


2. Oblast kvality sociálních služeb

 • 2.1. Cíl: Vytvoření jen jedno a dvou lůžkových pokojů, za účelem zajištění soukromí uživatelů
 • 2.2. Cíl: Postupné odstraňování bariérového prostředí v zařízení - Rekonstrukce zadního vchodu do domova pro seniory
 • 2.3. Cíl: Postupné opravy zdí ve společných prostorech domova pro seniory
 • 2.4. Cíl: Rekonstrukce pokojů v 1. patře staré budovy domova pro seniory – výměna lin
 • 2.5. Cíl: Nákup nových skříní na míru do pokojů ve 2. patře staré budovy domova pro seniory
 • 2.6. Cíl: Rozšíření dveřních prostor koupelen v zadních pokojů nové budovy domova pro seniory
 • 2.7. Cíl: Výměna protipožárnách dveří v koupelně 2. SB, sesterně 1. SB a v prádelně
 • 2.8. Cíl: Rekonstrukce půdní vestavby ve staré budově domova pro seniory
 • 2.9. Cíl: Získání titulu Značky Kvality v sociálních službách


3. Oblast profesionality v sociálních službách

 • 3.1. Cíl: Seznámit zaměstnance se standardy kvality v Centru sociální pomoci Vodňany
 • 3.2. Cíl: Sociální služby jsou zajišťovány pracovníky s potřebnými dovednostmi, znalostmi a požadovanou odbornou způsobilostí.
 • 3.3. Cíl: Proškolit zaměstnance v oblasti paliativní péče


4. Oblast zvyšování efektivity sociálních služeb na území ORP Vodňany

 • 4.1. Cíl: Zvýšit informovanost o poskytované sociální službě.


5. Oblast financování

 • 5.1. Cíl: Udržet stávající možnosti financování sociálních služeb


6. Oblast způsobu naplňování a vyhodnocení

 • 6.1. Cíl: Kontinuálně kontrolovat plnění zadaných cílů

   

Cílová skupina:

Senioři a osoby se zdravotním postižením, které dosáhly věku 55 let a které potřebují sociální péči a jsou závislé na pomoci jiné osoby.

 

Negativní vymezení cílové skupiny:

 • osoby soběstačné, které nepotřebují péči a pomoc druhé osoby
 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních
 • osoby, které trpí infekční chorobou
 • osoby, které trpí onemocněním či poruchou vyžadujícími specifickou odbornou péči a přístup (např. úplná slepota), které jim zařízení není schopno poskytnout
 • osoby, které mají specifické potřeby (např. trpí psychickou poruchou s neschopností orientace v prostoru při zachovalé schopnosti chůze, psychickým neklidem)
 • osoby, které trpí psychickou poruchou spojenou s projevy agresivity nebo při níž mohou ohrozit sebe či druhé
 • osoby závislé na alkoholu, drogách a jiných návykových látkách, pod jejichž vlivem ohrožují sebe či ostatní
 • § osoby, které nejsou schopny komunikovat v českém jazyce v míře potřebné k poskytnutí sociální služby
 • osoby, které organizaci neposkytnou souhlas ke zpracování osobních údajů nutný k poskytování sociální služby.

 

Principy poskytování služeb:

 • Dbáme práv a oprávněných zájmů našich uživatelů - respektování práv osob, které jsou obsahem vnitřních směrnic poskytovatele, obecně závazné legislativy, a to zejm. Ústavy a Listiny základních práv a svobod, respektování osobnostních práv, práva na soukromí.
 • Respektujeme svobodnou volbu uživatelů v přístupu k poskytovaným službám - svobodná volba uživatelů služby již při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby (např. rozsah péče) a v jejím průběhu zejm. podpora jejich běžného způsobu života, respektování individuálního denního režimu, snaha o vyhovění požadavkům na způsob poskytování péče.
 • Upřednostňujeme individuální přístup k uživatelům, jejich přáním a potřebám - tvorba a realizace individuálních plánů v souladu s přáním a potřebami osob, nevnucování aktivit a jednotného denního režimu.
 • Pomáháme uživatelům vést plnohodnotný, aktivní a nezávislý život s využitím běžných vazeb s okolím - spolupráce s rodinou a místní komunitou, nabídka aktivizačních programů a společenských aktivit směřujících k zachování soběstačnosti osob, poskytování péče v souladu se zásadou nezvyšování závislosti osoby na péči druhých.