Volnočasové akce

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo čestné uznání „Dobrá duše“

V roce 2012 se Centrum sociální pomoci Vodňany zapojilo do projektu „Dobrá duše“ společnosti HARTMANN-RICO, v rámci kategorie „Instituce“.
Odborná komise hodnotila námi vytvářené podmínky k zapojování seniorů z okolí do života a aktivit našeho zařízení, přínos těchto aktivit pro naše klienty, stejně jako jejich inovativnost a dlouhodobost, kreativitu a angažovanost našeho zařízení. Jsme totiž organizací, která pečuje o své seniory, a také intenzivně plánuje a realizuje aktivity vedoucí k zapojování seniorů z okolí do života zařízení. Naší snahou je umožnit co největšímu počtu imobilních klientů se více radovat ze života, vytvářet sociální kontakty a v případě, že to jejich zdravotní stav umožní, se aktivně podílet na aktivitách zařízení a smysluplně využít svůj volný čas.
Jsme rádi, že jsme se zapojili do tohoto projektu, nejen proto, že Centrum sociální pomoci Vodňany získalo čestné uznání „Dobrá duše“, ale udělali jsme tak další krok ke zkvalitnění života seniorů, o který se dlouhodobě snažíme.

Ředitelka Centra sociální pomoci Vodňany Mgr. Bc. Daniela Davidová

Obrázek - Centrum sociální pomoci Vodňany získalo čestné uznání „Dobrá duše“


CSP Vodňany nominováno do prestižního projektu „Cena kvality v sociální péči“

 V měsíci květnu 2013 bylo Centrum sociální pomoci Vodňany nominováno do prestižního projektu „Cena kvality v sociální péči“ v kategorii Poskytovatel pobytových sociálních služeb pro seniory. Tento projekt zaštiťuje odborný časopis pro pobytové a terénní sociální služby „Ošetřovatelská péče“. Cílem tohoto projektu je snaha důstojně ocenit zaměstnance, kolektivy a zařízení tohoto sektoru.
Naše nominace, kterou redakce obdržela, byla pro nás velkou výzvou. Bylo proto pro nás potěšením i prestiží vypracovat sebehodnotící dotazník, jehož samotné vyplňování je pro zařízení mimochodem i dobrou zpětnou vazbou. Zpracování dotazníku bylo koncipováno jako odborný soubor otázek týkajících se našich služeb v domově pro seniory. Splněním veškerých podmínek pro zařazení do hodnotícího procesu jsme tak postoupili do druhého kola, v kterém nás již posuzovala odborná vícečlenná komise.
Naše zařízení se letos nedostalo na špici finále, nezískalo hlavní ocenění, to však neznamená, že není kvalitním poskytovatelem sociální služby – letos se sešlo více než 100 nominací a výběr měli hodnotitelé velmi obtížný.
Jako poděkování za naši nominaci jsme dostali pozvání na osobní setkání v prostorách Senátu Parlamentu ČR, které se bude konat dne 19. 11. 2013.

Ředitelka CSP Vodňany, Mgr. Bc. Daniela Davidová


Ocenění CSP Vodňany

 Obrázek - Ocenění CSP Vodňany

Obrázek - Ocenění CSP Vodňany

 Společně s MUDr. Bradacovou, MBA, ředitelkou projektu

Obrázek - Ocenění CSP Vodňany

 

Obrázek - Ocenění CSP Vodňany


Spolupráce s Městskou knihovnou ve Vodňanech

Jako organizace se zaměřujeme na navazování partnerství a prohlubování spolupráce s institucemi, které poskytují běžné služby veřejnosti. Snažíme se integrovat uživatele využívajících našich pobytových služeb do různých aktivit a preventivně působit proti jejich izolaci. Podle výzkumů má čtení pozitivní přínos na rozvoj a udržení kognitivních funkcí jako je pozornost, vyjadřovací schopnosti, porozumění řeči a působí jako jedna ze součástí prevence stařecké demence a Alzheimerovy choroby.

Díky ochotě vedení knihovny mohla začít v lednu 2014 Intenzivní spolupráce s Městskou knihovnou ve Vodňanech. Zaměstnanci knihovny přichystají k zapůjčení několik desítek kusů knih rozdílných žánrů, dle zájmu našich čtenářů. Aktivizační pracovnice v Městské knihovně vyzvedne nové knihy a vrátí knihy přečtené.

Jedenkrát v měsíci probíhá tzv. Knihovnické dopoledne. Pro mobilní klienty jsou knihy k zapůjčení připraveny ve společenské místnosti zdejšího domova. Čtenáři mají možnost prohlédnout a prolistovat nabízené knihy a vybrat knihu, která je zaujme.

Ve společenské místnosti je též umístěna jedna z knihoven nacházejících se v CSP Vodňany.
Zapomenuti nezůstávají ani imobilní klienti, kteří mají o četbu zájem, za nimi „přijíždí“ knihy přímo na pokoj. Klienti, kteří mají zájem o knihy, ale jejich zdravotní handicap jim čtení neumožňuje (např. oční vady) se mohou v rámci aktivizace zúčastnit předčítání zapůjčených knih. Mezi uživateli je o knihy zájem.

Zde je jeden z příkladů, že ani ve stáří se člověk nemusí vzdávat všech svých zálib a v rámci možností může prožívat plnohodnotný život.

Připravila Eva Remišová
Instruktorka volného času

Obrázek - Spolupráce s Městskou knihovnou ve Vodňanech


Senioři CSP Vodňany v Českém rozhlase

V říjnu loňského roku se Centrum sociální pomoci Vodňany zapojilo do aktivizačního projektu pro seniory pod názvem ROTOPEDTOURS A PĚŠKOTOURS 2013, jak jsme Vás již informovali. Mediálním partnerem celé akce byl Český rozhlas.

Díky ochotě organizátorky paní M. Tichákové dostali senioři příležitosti navštívit zákulisí veřejnoprávního rozhlasu stanice Český rozhlas Č. Budějovice vysílajícího na frekvenci 106,4 FM. Stanice, kterou většina obyvatel CSP Vodňany se zájmem poslouchá.

Senioři měli možnost vidět to, co oku posluchače zůstává skryto. Poznali mnoho zajímavých lidí, jejichž hlas je důvěrně známý, ale tvář si „vytvořila“ naše fantazie. Při osobním setkání se přesvědčili, že hlasy znějící z rozhlasových přijímačů jsou sympatičtí lidé z masa a kostí.

Po celou dobu naší prohlídky se nám věnoval zvukový mistr pan R. Kamba a pan M. Tichák, provedli nás zákoutími rozhlasu a seznámili nás se svou prací. Se zatajeným dechem všichni naslouchali, co mravenčího úsilí stojí jedna rozhlasová nahrávka, pořízená, tak aby lahodila uchu a sluchovým receptorům posluchače.

Malá krabička, důvěrně známá jako rádio, patřící neodmyslitelně do našich domácností, přináší zajímavosti, rozhovory, písničky, a především dobrou náladu do našich domovů. Pevně věřím, že rádio přežije i nové technologie, zaplavující mediální trh. 

Připravila Eva Remišová
Instruktorka volného času

Obrázek - Senioři CSP Vodňany v Českém rozhlase


Zahájení dopravy na hřbitov u Sv. Vojtěcha v rámci aktivity CSP Vodňany „Vzpomínkové čtvrtky“

CSP Vodňany mezi své pravidelné aktivity opět zařazuje dopravu seniorů a osob se zdravotním postižením na místní hřbitov Sv. Vojtěcha a zpět. Tato aktivita byla zastavena v zimním období, ale již od čtvrtka 30. března 2017, tuto službu opět zahajujeme. Prostřednictvím naší služby, máte možnost, podívat se na hroby svých příbuzných či známých.
Připomeňme si daná pravidla těchto „ Vzpomínkových čtvrtků“.
Počet zájemců je omezen kapacitou vozidla, tzn. že během jedné cesty je možné přepravit max. 8 zájemců. Doprava je organizována následovně:

Senioři a osoby se ZP Nástupiště Čas nástupu Čas návratu
obyvatelé Vodňan U Alberta následně U kostela 13:00 hodin 14:30 hodin
obyvatelé DPS U kulturního domu 13:30 hodin 15:00 hodin
obyvatelé DPS U kulturního domu 14:00 hodin 15:30 hodin

 Ředitelka Centra sociální pomoci Vodňany Mgr. Bc. Daniela Davidová


Vzdělávání v CSP Vodňany

Naše organizace se v letošním roce zapojila do 2 projektů zaměřených na vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a vedoucích pracovníků. Jedním z nich je projekt s názvem „Vzděláváním ke zvýšení kvality sociálních služeb“, organizovaným úspěšnou vzdělávací akademií BFZ o.p.s., se sídlem ve Strakonicích. Tím druhým je projekt „Profesionální personál = Kvalitní služba“, organizovaný Svazkem obcí Dolního pootaví, se sídlem v Cehnicích. Všechny kurzy a semináře jsou akreditované a většina z nich se bude konat přímo v naší organizaci.

V únoru proběhl seminář na téma „Základní informace o bazální stimulaci“, což je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Tento koncept má vypracované rehabilitační techniky pro stimulaci vnímání tělesného schématu. Další únorový seminář na téma „Individuální plánování sjednané sociální služby“ byl určen pro zaměstnance, pracující v terénní pečovatelské službě.

V březnu bude realizován seminář na téma „Proměny stáří a geronto-oblek“. Na tento seminář se velmi těšíme, neboť si každý účastník bude moci vyzkoušet geronto-oblek simulující stařecký pohyb. Tím si vyzkoušíme na vlastním těle, jak se cítí člověk v pokročilém věku, těžko pohyblivý, i nepříliš orientovaný (porucha zraku, sluchu…), a jak je pro něho obtížná každá pohybová změna. 

Veškeré vzdělávání bude poskytováno zdarma, včetně úhrady občerstvení pro všechny účastníky kurzů.

Připravila Petra Pecková, účetní CSP Vodňany


Centrum sociální pomoci Vodňany udělovalo dobrovolníkům „Ocenění Jacoba Jacebela“

Ve Vodňanech byl špitál u starého hřbitovního kostela sv. Jana Křtitele, bohužel o jeho začátcích nemáme zpráv. Nejstarší záznam je z roku 1414 v odkazu, který učinil ve prospěch měšťan Jacobus Jacebel, který odkázal pro špitál dvůr se zahradami mezi dvory. Našemu dobrodinci děkujeme za to, že tu stojí náš domov pro seniory, který byl v průběhu staletí několikráte přestavěn. Byl vlastně takovým „prapředkem“ našich dobrovolníků, který jako ti současní dobrovolníci přinášel svými činy nemocným a starým lidem „srdce na dlani“. Ocenění dobrovolníků proto nese jeho jméno.

Dne 27. března 2014 se z rukou pí. ředitelky CSP Vodňany Daniely Davidové předávala „Ocenění Jacoba Jacebela“, která jsou cenou pro obyčejné lidi, kteří pro nás dělají neobyčejné věci. Cílem této akce bylo poděkování za jejich dobrovolnickou činnost a prakticky tím podpořit i dobrovolnické aktivity. Ten den mohli senioři domova ve skutečnosti, vidět naše dobrovolníky pěkně pohromadě. Sváteční odpoledne nám také umocnila nádherná hudba Klarinetového souboru z Prachatic. Protože spolupracujeme i s Dobrovolnickým centrem ADRA z Č. Budějovic, byla také pozvána vedoucí této organizace, pí. Bc. Jitka Chánová, která za svoji organizaci předávala trička s logem organizace. S touto organizací spolupracujeme teprve od 1. 1. 2013, a od tohoto dne se nám povedlo rozšířit množství dobrovolníků na úžasný počet osmi dobrovolníků. Celým odpolednem provázela koordinátorka dobrovolníků paní Bc. Petra Trnková, DiS.

Sváteční nádech této akce, předaná Ocenění Jacoba Jacebela společně s dárky v podobě hrnečku s logem města Vodňan a propagačního poznámkového bloku přivedla nejednoho dobrovolníka, ale i seniora až k slzám štěstí a pocitu překvapení, ale i naplnění z dobře vykonaného díla.

Za CSP Vodňany ředitelka Mgr. Bc. Daniela Davidová

Obrázek - Centrum sociální pomoci Vodňany udělovalo dobrovolníkům „Ocenění Jacoba Jacebela“  

Horní řada zleva (zúčastnění dobrovolníci): Monika Sajtlová, Ing. Marie Jůnová, já (Davidová), Květoslava čížková, pí. Chánová z ADRA, Martin Hamáček, a koordinátorka Petra Trnková
Dolní řada: Klarinetový kvartet Prachatice


“Plníme přání seniorům“ v CSP Vodňany

Naše organizace se zapojila do projektu „Plníme přání seniorům“, vyhlašovaného společností Sodexo Pass ČR. Do konce února 2014 mohli senioři nebo zařízení, pečující o seniory, posílat své přihlášky, které byly přezkoumány hodnotící komisí, a ze všech došlých přihlášek bylo vybráno 40 přání. Mezi přáními v naší kategorii bylo vybráno i naše přání v tomto znění:

Akordeon. To je náš sen. Nejen, že spojuje seniory a zaměstnance v našem domově, společné zpívání v doprovodu akordeonu je šťastnou chvílí a pohlazením. Nejoblíbenější píseň ? \"Někomu tahle píseň stačí, aby se cítil o něco mladší...\" To je i naším nepsaným heslem.

Na všechna vybraná přání je v období 15. 4. do 30. 6. 2014 vyhlášena veřejná sbírka. Přidejte se k nám a podpořte seniory žijící v domově pro seniory ve Vodňanech. Vyberte si naše přání a přispějte na něj libovolnou částku. Sodexo ke každému vkladu automaticky vloží stejnou částku a příspěvek tak bude dvojnásobný! Podrobné informace získají zájemci na internetových stránkách www.plnime-prani-seniorum.cz.

Obrázek - “Plníme přání seniorům“ v CSP Vodňany

Za všechny seniory všem případným dárcům děkují seniorky domova pro seniory ve Vodňanech.


Projekt „Pálení čarodějnic v CSP Vodňany“

V Centru sociální pomoci proběhla ve středu 30. dubna 2014 v 15.00 h tradiční akce s názvem „PÁLENÍ ČARODĚJNIC v CSP Vodňany“.

Celý den jsme s napětím očekávali, zda nám slunečné počasí vydrží do odpoledních hodin. Nakonec se na nás sluníčko smálo po celé odpoledne, a proto se akce uskutečnila v plné parádě dle plánu ve dvoře našeho domova pro seniory. Naši senioři zasadili do květináčů čerstvé vrbové proutky, které dle tradice mají odehnat zlé duchy a tím i čarodějnice. Akce byla zahájena hudebním vystoupením vodňanských harmonikářů p. Nečasem a p. Hrdličkou, kteří zahráli k dobré náladě všem účastníkům. Po celou dobu akce senioři zavzpomínali na stavění májky a májové veselice, které probíhali v jejich rodištích. V rámci akce byly pro všechny účastníky zajištěny opečené špekáčky a dobré pití. Panovala dobrá nálada, díky které senioři vydrželi až do pozdních odpoledních hodin. Příjemně stráveným odpolednem jsme přivítali máj – lásky čas.

připravil Václav Viktora – pracovník v sociálních službách, realizátor akce

Obrázek - Projekt „Pálení čarodějnic v CSP Vodňany“

 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a MAS Vodňanská ryba.

Obrázek - Projekt „Pálení čarodějnic v CSP Vodňany“


Projekt „Společná setkání v CSP Vodňany“

V rámci tohoto projektu proběhla v naší organizaci dne 15. dubna 2014 první akce pod názvem „Vítání jara“. V rámci této akce vystoupili děti ze ZŠ Alešova Vodňany. Děti pod vedením paní učitelky Mgr. Anny Tíkové si připravili pro naše seniory pásmo básní a písniček s jarní a velikonoční tématikou. Mezi seniory a žákyněmi proběhla živá diskuze o velikonočních zvycích. Společně si zazpívali velikonoční koledy a připomněli si tak, jak se koledovalo dříve a dnes. Přítomní senioři si vykoledovali malované kraslice a zajíčky a žákyně na oplátku něco sladkého. Žákyně sklidily svým temperamentním vystoupením u seniorů velký úspěch, který byl odměněn potleskem.

Obrázek - Projekt „Společná setkání v CSP Vodňany“

Dalšími akcemi, které se budou konat v rámci tohoto projektu jsou akce „V CSP to žije“ a „Vítání léta“. Akce „V CSP to žije“ je plánována na květen a vystoupí na ní děti z MŠ Smetanova Vodňany. Na akci s názvem „Vítání léta“, která proběhne v letních měsících, se bude konat grilování za doprovodu hudebního vystoupení.

Všechny akce jsou určeny seniorům a osobám se zdravotním postižením z Vodňan a okolí. Bližší informace o jednotlivých akcích budou průběžně zveřejňovány na plakátech.

Petra Pecková, realizátorka projektu

Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje. 


Kvalitní personál v sociálních službách ve Vodňanech

Profesionální personál = Kvalitní služba, to je název projektu, který připravil Svazek obcí Dolního Pootaví. Tento projekt, vznikl za podpory Evropských sociálních fondů, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt je zaměřen na vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

Centrum sociální pomoci Vodňany pod vedením paní ředitelky Mgr. Bc. Daniely Davidové se do tohoto projektu zapojilo a již po několikáté se pracovníci vzdělávali pod vedením zkušených lektorů. Při jednom z kurzů si vyzkoušeli i geronto-oblek, aby se dokázali vcítit do situace nemocného seniora. Všechny kurzy z tohoto projektu určitě pomohou zlepšit profesionalitu personálu a tím i zkvalitnění poskytovaných služeb.

Za Svazek obcí Dolního Pootaví Iva Ondrišová


Udělování „ceny Ď“

CSP Vodňany nominovalo pana Martina Hamáčka a paní Anežku Machovou na cenu Ď“. Tito nominovaní jsou pro naši organizaci velkým přínosem, a příkladem toho, že mají pro ostatní srdce na dlani. Na dlouho očekávané udělování „ceny Ď“ v Jihočeském kraji 2014 jsme byli pozváni dne 28. dubna, které se konalo ve městě Tábor, v krásných prostorách táborského divadla.

Jaký význam má „cena Ď“? „Cena Ď“ v krajích ČR jsou novinkou od roku 2011. Není soutěží, ale má být (přes všechna přísná kritéria) vnímána za „ztělesněný symbol poděkování“. Na „cenu Ď“ může své mecenáše a dobrodince nominovat pouze ten, komu je pomáháno.

Anežka Machová podává pomocnou ruku při zajišťování bohoslužeb a styku seniorů s farností Vodňany. Současná seniorská populace prošla náboženskou výukou, a proto veškerá jí poskytovaná pomoc či péče tyto potřeby respektuje. Podchycuje a uspokojuje duchovní potřeby seniorů v našem domově. Pro nás jsou její pravidelné návštěvy podstatné, i co se týká spolupráce a napojení se s ostatními lidmi v okolí domova pro seniory. Vše vykonává zadarmo.

Martin Hamáček pomáhá při zajištění chodu terapeutických a společenských cvičení se seniory. Při organizaci aktivizačních programů je velkým pomocníkem. Rád si se seniory popovídá, vozí je do parku, do cukrárny, do galerie, apod. Je nepostradatelnou „součástí“ nás všech, seniorů i zaměstnanců. Vše vykonává zadarmo.

Pravý dobrodinec nepomáhá pro slávu, ale proto, že to tak cítí. Což u našich dobrodinců, jak vidíme je hlavní myšlenka. Bohužel naši nominovaní „cenu Ď“ nezískali, ale prostřednictvím tohoto společného setkání bylo všem nominovaným a zúčastněným veřejně poděkováno za jejich nezměrné úsilí pomáhat. Cenou pro všechny bylo pozvání do divadla na koncert zpěvačky Lucie Šolarové s hostem panem Michalem Horáčkem.

Významem se nestala pouze myšlenka „poděkování za pomoc“, ale i představení a zviditelnění města Vodňany a jeho příspěvkové organizace CSP Vodňany do podvědomí, a to jak na celokrajné, tak na celostátní úrovni, neboť jsme pozváni na finále „ceny Ď“ konané v Národním divadle.

Za všechny seniory Vám děkujeme, ředitelka CSP Vodňany Daniela Davidová a sociální pracovnice Petra Trnková.

Obrázek - Udělování „ceny Ď“


Výroční zpráva 2013


Sociální služby - květen 2014

 Obrázek - Sociální služby - květen 2014


Rodinu nahradí pečovatelky


Nemocným přispějí vánočními dárky


Poděkování od Nadace transplantace kostní dřeně


Slavnostní poděkování a ocenění dobrovolníků


Dobrovolníci přinášejí srdce na dlani