Praxe

Možnost výkonu praxe – informace pro studenty

Centrum sociální pomoci Vodňany (CSP Vodňany) je klinickým pracovištěm Teologické fakulty (TF) a Zdravotně sociální fakulty (ZSF) Jihočeské univerzity (JCU).

Praxi je možno v CSP Vodňany vykonávat ve všech oborech, které spadají do náplně naší činnosti.

Praxe je uskutečňována na základě smluvního vztahu mezi Centrem sociální pomoci Vodňany a TF JCU, ZSF JCU. Podklady potřebné pro praxi zajišťuje samotná JCU.

Individuální praxi je možné domluvit i se studenty dalších vysokých škol a jejich fakult, vyšších odborných škol a středních škol se zaměřením na sociální či zdravotní služby. Tuto praxi umožňujeme na základě individuální domluvy se studenty a po uzavření konkrétní smlouvy se školským zařízením o absolvování praxe.

V CSP Vodňany lze absolvovat několik druhů praxí:

  • Krátkodobou praxi (cca 1 týden)
  • Průběžnou praxi (cca 1 – 2 dny v týdnu)
  • Dlouhodobou praxi (cca 3 - 4 týdny)

Důvody pro nedokončení a ukončení praxe:

  • Hrubé porušení sjednaných pravidel (mlčenlivost, BOZP).
  • Praktikant se neřídí etickými zásadami a principy (diskrétnost, respekt, mlčenlivost, tolerance).
  • Praktikant nedochází opakovaně na praxi včas nebo vůbec (2x bez omluvy – vyloučení z praxe).
  • Praktikant nerespektuje pracovníky či uživatele CSP Vodňany.
  • Praktikant odmítá plnit zadané úkoly.

O praxích rozhoduje ředitelka CSP Vodňany Mgr. Bc. Daniela Davidová. Z důvodů personálního zajištění a časové náročnosti vedení praxí je v CSP Vodňany počet praktikantů omezen na stejné období absolvování praxí.

Informace pro praktikanty a studenty:

Základní informace o CSP Vodňany:

Název organizace: Centrum sociální pomoci Vodňany

Adresa organizace: Centrum sociální pomoci Vodňany

                                  Žižkovo náměstí 21, 389 01 Vodňany

V případě zájmu o absolvování praxe, kontaktujte:

Kontaktní osoba pro sociální úsek: Bc. Eva Remišová – koordinátor praktikantů

                                                             775 475 569,  socialnipracovnice2@cspvodnany.cz

Kontaktní osoba pro zdravotní úsek: Bc. Miroslava Hynková, R. N. – vrchní sestra

                                                            725 831 675, miroslava.hynkova@cspvodnany.cz

Důležité informace

Student ZSF a TF JCU telefonicky nebo e-mailem kontaktuje nejméně 2 týdny dopředu před započetím praxe kontaktní osobu daného úseku.

Student jiné školy telefonicky nebo e-mailem kontaktuje kontaktní osobu daného úseku. Pokud je praxe možná sepíše se s danou školou a s naší organizací smlouva, dohodnou se na termínu a školiteli praxe.

Praktikanti jsou při nástupu na praxi seznámení s naší organizací (s aktivitami a činnostmi organizace) jsou také proškoleni v BOZP a podepisují mlčenlivost. S každým praktikantem
je konzultována náplň práce.