Zvyšování kvality poskytované péče

Celoživotní vzdělávání 

Kvalifikovaní a proškolení zaměstnanci zvyšují kvalitu a profesionalitu poskytované péče, proto klademe důraz na různorodost celoživotního vzdělání a profesní rozvoj všech našich zaměstnanců.

Přehled vzdělávání zaměstnanců 2022

 

Přehled vzdělávání zaměstnanců 2021

 

Přehled vzdělávání zaměstnanců 2020

 

Přehled vzdělávání zaměstnanců 2019

 

Přehled vzdělávání zaměstnanců 2018


Zvyšování kvality v roce 2017

Kvalifikovaní a proškolení zaměstnanci jsou zárukou zvyšující se kvality a profesionality námi poskytované péče.

Přehled


Celoživotní vzdělání

I v roce 2016 jsme „pečovali o profesní rozvoj“ všech našich zaměstnanců, neboť jsme si vědomi faktu, že kvalifikovaní a proškolení zaměstnanci zvyšují kvalitu a profesionalitu poskytované péče.

Přehled vzdělání zaměstnanců CSP Vodňany pro rok 2016 


V CSP Vodňany máme Tena experta

V rámci služeb v České republice firma TENA nabízí poskytovatelům pobytových sociálních služeb širší vzdělávání zaměřené na management inkontinence resp. podporu kontinence. Jednou z konkrétních forem je vzdělávací program TENA Expert, v kterém máme odborně vyškoleného pracovníka.

Náš absolvent tohoto velmi speciálního programu v Centru sociální pomoci Vodňany dohlíží na dodržování standardů souvisejících s péčí o kontinenci a podporuje zvýšení soběstačnosti a kontinence uživatelů. O inkontinentní uživatele pečuje na základě jejich individuálních potřeb a při výběru vhodné pomůcky se vychází z mnoha individuálních kritérií.

Tento vzdělávací program je velmi přínosný v mnoha ohledech. Především v novém pohledu na Inkontinenci, která sice nezabíjí, ale Ničí život.

  • Praktické postupy při ošetřování a hygieně klienta
  • Inkontinence všeobecně - typy inkontinence a její příčiny
  • Výskyt inkontinence, možnosti léčby a řešení
  • Problémy inkontinentních - sociální dopady
  • Ošetřovatelská péče o inkontinentního klienta
  • Individuální přístup k inkontinenci v praxi a jak ho využít
  • Chyby a omyly při aplikaci inkontinenčních pomůcek, praktické cvičení

Náš pracovník díky tomuto programu vnesl do domova pro seniory další pozitivní prvek, který napomáhá ke zlepšování péče o uživatele a celkově vylepšil úroveň našeho zařízení.

Ředitelka CSP Vodňany Mgr. Bc. Daniela Davidová

TENA Expert

Koncept kinestetické mobilizace praktikován v CSP Vodňany

Ve dnech 22. ledna – 24. ledna 2016 proběhl prestižní seminář konceptu Kinestetické mobilizace. Díky Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, která přispěla na tento seminář částkou 49 500,- Kč, získalo potřebné praktické zkušenosti 15 zaměstnanců CSP Vodňany. Naší lektorkou byla Mgr. Hana Nedělková, která certifikát lektora pro kinestetickou mobilizaci získala v kinestetické pohybové škole Viv-Arte ® při Univerzitní klinice Ulm ve Spolkové republice Německo (na 2. fotografii uprostřed).

Kinestetika je pohybový a komunikační koncept, který na základě analýzy pohybu umožňuje lépe pochopit základy lidského pohybu a využít pohybových rezerv pacienta. Předchází vzniku komplikací z imobility. Důraz je kladen zejména na preventivní a rehabilitační podporu pohybu. Podporuje fyziologický pohyb, mobilizuje klouby a svaly. Našim pečovatelům a zdravotním sestrám pomáhá vykonávat pohyb společně s nemocným za co nejmenšího užití síly. Manipulace s uživatelem probíhá šetrně za minimalizace bolesti. Chrání ošetřující před přetížením, které je často spojeno s pracovní neschopnosti ošetřujícího personálu Kinestetika je praktický učební a instruktážní model, který pomáhá lidem při provádění běžných denních aktivit. Možná moc vědecké, ale na příkladech Vám vysvětlím přínos tohoto kurzu

Hypotetický příběh č. 1: „Hanka je pečovatelkou v domově pro seniory již 30 let, věk kolem 50 –ky, velmi štíhlé postavy. Má noční službu, a při pravidelné kontrole seniorů na jejich pokojích zjišťuje, že jeden z imobilních uživatelů leží na zemi. Má něco přes 100 kg, prakticky je nemožné, aby se zdravotní sestrou ve společné službě našeho seniory uložili do postele. Zvednutí uživatele, je pohyb - „námaha“, který vyžaduje velkou svalovou sílu. Běžná praxe je jeho překulení na matraci na zemi, neboť ho nelze zvednout, a počkat na zaměstnance - muže denní směny.

Reálný příběh č. 2: Naše známá Hanka a uživatel na zemi. Je třeba pohybu k zvednutí, který vyžaduje svalovou sílu. Ale v našem principu „námahy“ jde o efektivní vytváření tahu nebo tlaku bez vynaložení velké námahy – principu kinestetické mobilizace. Kontrola a efektivita pohybu jsou docíleny ve vztahu k okolí prostřednictvím zesílení tlaku a tahu při pohybu. Uživatel je díky využití pohybových rezerv uložen na lůžko.

Díky tomuto konceptu jsme zase o něco výš poposunuly kvalitu života seniorů a také zaměstnanců v našem CSP Vodňany, což je naším neustálým cílem.

Ředitelka CSP Vodňany, Daniela Davidová

 


Bazální stimulace v CSP Vodňany

Bazální stimulace je v současnosti již standardní program v péči, podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka ve většině evropských pobytových a terénních sociálních služeb. ▼

Již od roku 2011 probíhaly kurzy a školení Bazální stimulace našich zaměstnanců, jak zde ve Vodňanech, tak i v Brně a v Praze. Školením na mezinárodní úrovni již prošli všichni zaměstnanci CSP Vodňany. Tím se stala Bazální stimulace prvkem, který uplatňují všichni pracovníci při denním kontaktu s uživateli. To vše v úzké spolupráci s rodinou. Ošetřovatelská péče je plánována a aplikována tak, aby byly podporovány zachovalé schopnosti vnímání, komunikace a pohybu klienta.
Bazální stimulace má vypracované rehabilitační a stimulační techniky pro cvičení, stimulaci a vnímání vlastního těla a všech smyslů. Bazální stimulace je zakomponovaná do naší celostní péče o klienta na všech úsecích organizace. U klientů s nezvratnými změnami jejich tělesného a duševního stavu výrazně podporuje kvalitu jejich života, a dává jim pocit a identitu vlastního já, podněcuje vlastní vývoj klienta a hlavně omezuje stres u ležících klientů. Bazální stimulaci lze využít mimo jiné v podpoře a péči o pacienty po traumatických či jiných postiženích mozku a o klienty trvale upoutané na lůžko. Podpora vnímání spočívá v podpoře reprodukce paměťových stop z dřívějších vývojových fází daného člověka. Předpokladem je poskytnutí dostatku adekvátních podnětů, aby mohlo dojít k budování nových neuronálních struktur. Podněty, které v naší péči poskytujeme, jsou vhodně a individuálně přizpůsobené danému člověku. Uživatelům poskytujeme individuální péči, ale i skupinové sezení, kde dochází ke stimulaci a podnětům v kolektivu, což je velmi vítaným prvkem v péči o kognitivní funkce a udržení osobnosti klienta. 


Celoživotní vzdělávání

V rámci celoživotního vzdělávání „pečujeme o profesní rozvoj“ našich zaměstnanců. Jsme si vědomi skutečnosti, že kvalifikovaní a proškolení zaměstnanci zvyšují kvalitu poskytované péče. Získané znalosti, dovednosti a zkušenosti pomáhají našim zaměstnancům k lepší orientaci v péči o uživatele (nejen v pobytovém zařízení sociální péče, ale i v terénních službách), a také ke kvalitnímu zajištění chodu celého Centra sociální pomoci Vodňany.

Ředitelka CSP Vodňany Mgr. Bc. Daniela Davidová

 

Vzdělávání zaměstnanců CSP Vodňany v roce 2015

Vzdělávání zaměstnanců CSP Vodňany v roce 2015

DATUM

NÁZEV

POČET
ÚČASTNÍKŮ

2015

Bezpečnost práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany

60

14.1.

Úvod do psychohygieny a syndromu vyhoření

20

15.1.

Pro ředitele a ekonomy poskytovatelů soc. služeb

3

18.1.

Evakuační podložka

3

27.1.

Kvalita v sociálních službách

2

27.1.

Seminář PAM

1

26.2.

Účetnictví příspěvkových organizací

1

27.2.

Alternativní formy komunikace

11

2.3.

Kvalifikovaný kurz v sociálních službách

1

6.3.

Poskytování první pomoci a řešení neodkladných stavů

1

10.3.

Daň z příjmu příspěvkových organizací

1

16.3.

Úvod do efektivní komunikace a naslouchání

15

17.3.

Standardy kvality poskytovaných soc. sl. v PS

1

26.3.

Seminář PAM

1

1.4.

Supervize

1

1.4.

Standardy kvality soc. služeb

1

10.4.

Týmová spolupráce

1

10.4.

Supervize

8

13.4.

Zátěžové situace v soc. práci

12

27.4.

Péče o duchovní potřeby

2

7.5.

Problematické situace při poskytování terénních soc. službách

2

11.5.

Kvalifikační kurz-pracovník v soc. službách

1

11.5.

Kvalifikační kurz-pracovník v soc. službách

1

16.5.

Základní informace o bazální stimulaci

7

21.5.

Školení řidičů referentů

8

26.5.

Specializace komunikace se seniory

2

27.5.

Standardy prakticky aneb jak se domlouvat s klientem

1

12.6.

Úvod do individuálního plánování v soc. službách

1

17.6.

Vybrané aspekty o klienty s inkontinencí, dekubity a s chronic. defekty pokožky v podmínkách zařízení soc. služeb

13

24.6.

Timemanagement v sociálních službách

2

2015

Účetní uzávěrka v příspěvkových organizacích 4 x

1

18.8.

Úhrady za soc. služby

2

2015

Seminář pro mzdové účetní Vema  4 x

1

1.10.

Mezinárodní konference a workshopový den ke konceptu smyslové aktivizace

2

8.10.

VII. výroční kongres poskytovatelů soc. služeb

2

22.10.

Individuální plánování

1

22.10.

Efektivní využití modulu soc. část v IS Cygnus

1

2015

Efektivní využití modulu soc. část v IS Cygnus

6

2015

Efektivní využití modulu soc. část v IS Orion

5

23.10.

Alzheimerova nemoc - demence v obrazech

25

Listopad

Pracovní právo po novele ZP

1

10.11.

Úvod do přípravy projektů

1

10.11.

Pojetí kvality soc. práce a její charakter v současné společnosti

1

11.11.

Nová klasifikace chem. látek, hygiena rukou, hygiena provozu kuchyní a prádelen

44

25.11.

Novinky v KPR – neodkladná resuscitace

32

27.11.

Supervize

6

1.12.

Kulinářská akademie

2

8.12.

Validace podle Naomi Feil I.

3

9.12.

Supervize

3

9.12.

Supervize

3

prosinec

Obecné zásady léčebné výživy

8

prosinec

Stravování v Domovech pro seniory

8

2015

Sociální pedagogika -  bakalářské studium

1

2015

Soc. politika a soc. práce -  bakalářské studium

1

2015

Všeobecná sestra - magisterské studium

1

2015

Všeobecná sestra - bakalářské studium

1

 

 

Vzdělávání zaměstnanců CSP Vodňany v roce 2014 ▼

Vzdělávání zaměstnanců CSP Vodňany v roce 2014

DATUM

NÁZEV

POČET ÚČASTNÍKŮ

25.2.

Skupinová supervize

7

27.2.

Úvod do soc. právního minima pro pečovatelky

3

12.3.

Projekt e-kuchařka

5

13.3.

Kurz výpočetní techniky 2014 pro začátečníky

5

17.3.

Úvod pro problematiky individuálního plánování v PS

3

21.3.

Aktivizační techniky v sociálních službách

15

25.3.

Opatrovnictví a jiné formy zastupování fyzických osob

1

28.3.

Péče o pozůstalé, doprovázející a umírající

1

3.4.

Kurz výpočetní techniky 2014 pro začátečníky

2

3.4.

Zasedání členů APSS ČR v Táboře

1

24.4.

Kurz výpočetní techniky 2014

5

30.4.

Péče o klienty trpící Alzheimerovou chorobou

14

7.5.

Komunikace s lidmi trpící duševním onemocněním

14

13.5.

Zákon o soc. službách - základy a změny právní úpravy

1

15.5.

Účast na konferenci/kongresu „Senioři a literatura“

2

15.5.

Kurz výpočetní techniky 2014 pro pokročilé

5

19.5.

Rekvalifikační kurz- Celoživotní vzdělávání soc. pracovníků

1

23.5.

Školení odborné způsobilosti řidičů

7

29.5.

Kurz výpočetní techniky 2014 pro středně pokročilé

8

12.6.

Zahradní terapie - Prachatice

2

12.6.

Kurz výpočetní techniky 2014 pro středně pokročilé

3

23.9.

Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách

34

15.10.

Školení -evaluace uživatelů při požáru

2

4.11.

Seniorům přátelské prostředí v Evropě

2

4.11.

Systém integrovaných podpůrných služeb v obcích s rozšířenou působností

2

11.11.

Příprava na inspekci v sociálních službách

3

20.11.

Pečovatelská služba - stáž

1

5.12.

Výměnná stáž

1

5.12.

Výměnná stáž

3

5.12.

Supervize

1

5.12.

Skupinová supervize

2

2014

Všeobecná sestra - magisterské studium

1

2014

Všeobecná sestra - bakalářské studium

1

2014

Sociální pedagogika - bakalářské studium

1

     
 

SOUČET VZDĚLÁVACÍCH HODIN: 435 h.