Aktuality

Připnuto

Nová mimořádná opatření platná od 8.6.2021

MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN, Mimořádné opatření - návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb, s účinností od 8. 6. 2021 do odvolání

3. omezují u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory… a všem sociálním službám v pobytové formě návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele prokáže, že splňuje následující podmínky:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením…., že u očkováné osoby uplynulo:

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována 2. dávka,
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně
14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření MZDR… neuplynulo více než 180 dní,

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZDR k použití laickou osobou,
s negativním výsledkem, nebo

f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením MZDR nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZDR k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření MZDR nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZDR k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

S účinností ode dne 8. června 2021 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 11. května 2021, č. j. MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN.

 

MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN, Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest, s účinností od 8. 6. 2021 do odvolání

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst.
1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

2. Všem osobám se s účinností ode dne 8. června 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, a to:

a) ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:

iii) zdravotnické zařízení,
iv) zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory… v pobytové formě,

 

3. Zákaz podle bodu 1 nebo 2 se nevztahuje na:

l) zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,

m) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou sociální služby
v pobytové formě: domovy pro seniory …

n) další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb,

II.

S účinností ode dne 8. června 2021 se ruší mimořádné opatření ze dne 4. května 2021, č.j. MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 17. května 2021, č.j. MZDR 15757/2020-51/MIN/KAN, a mimořádného opatření ze dne 31. května 2021, č.j. MZDR 15757/2020-52/MIN/KAN.

III.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.


Připnuto

Nová opatření od 31. 5. 2021

Od 31. 5. 2021 platí nová pravidla pro návštěvy v domově pro seniory:

1) Doba návštěvy je možná po dobu 1 hodiny (rezervaci je možné provést 2x po 0,5 hodině).

2) Návštěvní doba je možná i v době od 9.30 h - 11.00 hodin.


Připnuto

Mimořádné opatření MZČR od 24. 5. 2021

S účinností od 24. května 2021 platí nová opatření MZČR. Na návštěvu do domova pro seniory mohou osoby bez POC testu za těchto podmínek:

1) Očkované osoby po první dávce, pokud uplynulo 22 dní od aplikace první dávky.

2) Osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180dní.


Připnuto

Nové opatření platné od 17. 5. 2021


Připnuto

Informace pro klienty pečovatelské služby CSP Vodňany - od 13. dubna 2021

Aktuální epidemiologická situace je i nadále nepříznivá a riziko dalšího šíření nemoci
COVID-19 v populaci je i přes kontinuální pokles případů stále velmi vysoké.

Aby epidemie byla brzděna co nejvíce, a pokračoval současný trend poklesu i v následném období, a nedošlo ke vzniku významnějšího ohniska nákazy, které by mělo potenciál se dále rozšířit, je potřeba dodržovat mimořádná opatření, která byla MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ vyhlášena dne 12. dubna 2021, s účinností ode dne 13. dubna 2021, která naší pečovatelské službě a klientům pečovatelské služby nařizuje:

 

poskytovatelům sociálních služeb omezit poskytování sociálních služeb tak, že nemusí naplňovat povinnost podle § 88 písm. f) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (povinnosti poskytovatelů sociálních služeb),

poskytovatelům sociálních služeb poskytnout sociální služby v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany života a zdraví osob, a to i poskytnutí základních činností, které se neváží na registrovaný druh sociální služby, pokud to personální a materiálně technické zabezpečení poskytovateli dovolí,

všem osobám (uživatel, zaměstnanci poskytovatele a další přítomné osoby) během poskytování sociálních služeb v terénní formě v místě bydliště nebo v místě přechodného ubytování zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu),  

všem zájemcům, uživatelům nebo jejich blízkým osobám informovat příslušného poskytovatele sociálních služeb v terénní formě o výskytu klinických příznaků onemocnění COVID-19, o nařízené karanténě nebo izolaci, nebo o zjištěném pozitivním výsledku testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu u zájemce, klienta či blízké osoby, a to neprodleně po zjištění,

poskytovatelům sociálních služeb, poskytovat i základní činnosti podle potřeby klientů v nezbytně nutné míře podle § 57 zákona č. 108/2006 Sb., a to za předpokladu dostatečného personálního a materiálně technického zabezpečení.

 

Žádám, tímto klienty pečovatelské služby, o dodržování všech epidemiologických opatření.
Za všechny zaměstnance Vám moc děkuji,

ředitelka CSP Vodňany, Mgr. Bc. Daniela Davidová, MBA.


Připnuto

Nová pravidla k návštěvám

Od 12. dubna 2021 jsou povoleny návštěvy i osobám  z jiných okresů.


Připnuto

Sčítání lidu v CSP Vodňany

V CSP Vodňany ve dnech 17. 4. -11.5.2021 bude probíhat sčítání lidu pomocí listinného formuláře. Pokud bude chtít některý z rodinných příslušníků poskytnout k této celostátní akci informace o našem postupu, kontaktujte sociální pracovnici Bc. Evu Remišovou.
E-mail: socialnipracovnice2@cspvodnany.cz nebo telefon 775 475 369 v pracovních dnech 7,00-15,30 hodin.

 


Připnuto

Od 20. března platí v domově pro seniory nová pravidla

1) Při návštěvách klientů nebudou muset předložit platný negativní test na covid-19 lidé, kteří byli kompletně očkováni, a to více než před 14 dny a prokáží se certifikátem o očkování.

2) Očkovaní klienti budou moci opustit areál domova pro seniory a nemusí do povinné karantény.


Připnuto

Nově otevřeno testovací místo ve Vodňanech

Nově otevřeno TESTOVACÍ MÍSTO v areálu polikliniky na adrese Jiráskova 116, 389 01 Vodňany.

COVID19 - antigenní testování Vodňany.pdf

Žádanka testování SARS.pdf


Připnuto

Videohovory se seniory + balíčky seniorům

Videohovory se seniory

Videohovory na pokojích seniorů se budou konat od pondělí 12. října 2020 v pracovní dny v době od 14 hod. – 15 hod. Videohovory lze rezervovat u paní recepční na tel. čísle 383 382 625 v době od 8.30 hod. – 17.00 hod.

Uživatelská jména na aplikaci WhatsApp: DS Vodňany - tel. číslo: 775 899 804 nebo CSP Vodňany - tel. číslo: 778 726 218

Nebo lze spojit přes Skype: Centrum sociální pomoci Vodňany

Balíčky seniorům

Od pondělí 12. října 2020 lze přinést balíčky pro seniory na recepci do rukou paní recepční v době od 14 hod. - 16 hod. Tyto balíčky se budou dezinfikovat a poté se roznesou seniorům na pokoje.


Připnuto

Pravidla pro návštěvy pro období 1. března - 21. března 2021

Pokud budete chtít navštívit svého příbuzného (seniora domova), návštěva je povolena jen osobám s trvalým bydlištěm ve strakonickém okresu.

Nadále platí již zavedená pravidla:

Povolení návštěv jen:

Osobám navštěvující uživatele, kteří se podrobí před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem nebo praktickým lékařem či SMS zprávou. Tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,

osobám, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

Nadále platí pro návštěvy tato pravidla:

návštěva se musí zaevidovat přes registrační systém, na webových stránkách www.cspvodnany.cz, popř. na telefonu 383 382 625 (recepce), návštěva se dostaví v domluvený termín, a prokáže se na recepci tzv. kódem rezervace (vygenerovaným na základě rezervace),

návštěvy probíhají v pracovních dnech od 13:30 hod. do 16:00 hod. tzn, že odchod návštěvy je
v 16,30 h,

návštěva vstupuje maximálně ve dvojici k jednomu uživateli, doba návštěvy je maximálně
30 min. (nelze se zarezervovat 2 x za sebou),

na recepci vyplní tiskopis Čestné prohlášení (ve všech bodech), při vstupu do budovy použije desinfekci na ruce, návleky na boty,

po celou dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si přinese nepoužitý.

Při nedodržení výše uvedených pravidel může být návštěva vykázána.

 

Lze připustit výjimky ze zákazu návštěv, pokud je uživatel domova:

omezen ve svéprávnosti,

se zdravotním postižením,

vykazuje známky takového psychického stavu, který by návštěva blízkých mohla zlepšit (výjimku posuzuje multidisciplinární tým personálu domova, schvaluje ředitelka),

v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.

- i zde však platí, že návštěva musí mít trvalé bydliště jen ve strakonickém okresu – výjimky schvaluje ředitelka

- návštěvu lze připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

 

Děkujeme za pochopení                                                       

                                                                                              Mgr. Bc. Daniela Davidová, MBA

                                                                                                      ředitelka CSP Vodňany


Připnuto

Návštěvy a donáška balíčků v domově pro seniory

Návštěvy v domově pro seniory v tomto roce jsou možné v těchto dnech:

21. 12. - 23. 12. 2020 v době od 13.30h - 16.30h

28. 12. - 31. 12. 2020 v době od 13.30h - 16.30h

Návštěvy nejsou povoleny ve dnech 24. 12. - 27. 12. 2020.

Stejná pravidla platí i pro doručování nákupů a balíčků.

 


Připnuto

Aktuální informace ohledně vycházek

Vláda zrušila usnesení č. 1325, které umožňovalo vycházky klientů pobytových služeb, a nahradila ho novým usnesením č. 1370, které je účinné od 22. 12. 2020.

Nově se již nerozlišuje mezi pobytem mimo zařízení v délce do nebo nad 6 hodin. Po jakémkoli opuštění zařízení má být klient umístěn do oddělených prostor a po 72 hodinách podroben POC testu (další podrobnosti naleznete v předmětném usnesení).

Usnesení vlády č. 1370.pdf


Připnuto

Aplikace krizového usnesení vlády ČR ohledně zákazu návštěv a zákazu vycházení v CSP Vodňany


Shrnutí akcí za květen 2021

První máj je lásky čas. Ani v našem Domově jsme na den lásky nezapomněli a vytvořili jsme si společnými silami rozkvetlé stromy na papíře. Každý kdo mohl, přiložil ruku k dílu a vykouzlili jsme si několik různobarevných stromů pro radost.

V rámci spolupráce s Městskou knihovnou Vodňany byly zapůjčené knihy na přání pro uživatele. Nejvíce oblíbená se stala zapůjčená společenská hra „Babičko, dědečku…Jak to tenkrát bylo“, která nám sloužila jako reminiscenční vzpomínání na mládí.

V našem Domově pro seniory potěšili zaměstnanci všechny maminky přáním ke Dni matek.

1

Ve středu 12. května v dopoledních hodinách proběhla akce, které se naši senioři nemohli dočkat a která byla dlouho očekávaná. Do dvora Domova se přišly podívat děti z vodňanské mateřské školky. V rámci projektu, který je podpořen Komunitní nadací Blanicko – Otavskou a Městem Vodňany, byla zakoupena stavebnice z molitanu. Z velkých kostek, které senioři dětem podávali, děti postavily hrad s mostem, Vodňanskou baštu a hradby. V tento den bylo sice deštivé počasí, ale i tak toho radostné setkání všem vykouzlilo úsměv na tváři. Na konci akce děti seniorům zazpívaly píseň „Prší, prší“ a byly po té odměněni malou pozorností od našeho Domova pro seniory.

1
2
3

Měsíc květen je plný květin a zeleniny. V rámci zahradní terapie se s paní praktikantkou z Jihočeské univerzity věnujeme sázení paprik a rajčat, přesazování kytiček do venkovních záhonků a zasazování bylin.

1
2
3

Pochutnáváme si na našem domácím pampeliškovém medu a šeříkovém sirupu.

1

Díky projektu Konabo, který je podpořen Komunitní nadací Blanicko – Otavskou a městem Vodňany, náš Domov pro seniory zakoupil rehabilitační pomůcky, za které jsou naši uživatelé velmi vděční. V sobotu dopoledne 29. května jsme se za slunného počasí mohli vypravit na ozdravující procházku po Vodňanech. S pomocí moderních vozíků a chodítek jsme se prošli až na tradiční vodňanské trhy na náměstí Svobody. Naši uživatelé si nakoupili čerstvou zeleninu a ovoce a milovníci sladkého si pochutnali na zmrzlině.

1
2
3

vloženo 9. 6. 2021

Shrnutí akcí za duben 2021

Mockrát děkujeme dětem z Pastoračního střediska při Biskupství českobudějovickém, které pro naše seniory namalovaly veselé velikonoční obrázky. Uživatelé si obrázky vystavili na svých pokojích, aby se z nich mohli těšit.

1
2

V reminiscenční místnosti si uživatelé s pečovateli upekli výborného velikonočního beránka, na kterém si společně pochutnali.

1

Tento měsíc nás navštěvovala paní praktikantka z Jihočeské univerzita, která s našimi seniory prováděla zahradní terapii. Pro milovníky zahradničení a kytiček to byl úplný ráj. Sázeli jsme si salát, rajčata, papriky a přesazovali květiny do truhlíků. Když nám počasí přálo a svítilo nám sluníčko, okopávali jsme si společně naší zahrádku s bylinkami na dvoře domova.

1
2
3

Městské muzeum a galerie Vodňany nám předala pro seniory flash disk s filmy o Vodňanech před 20 lety. Senioři si podívanou plnou vzpomínek a pozdější vyprávění užili.

22. dubna je významný Den Země a ani u nás v domově jsme na to nezapomněli. Kdo mohl,  vzal košťata, lopatky, kyblík a šel zametat na dvůr listí a nějaký ten nepořádek.

1

Návštěva čarodějnic i letos potěšila nejen naše seniory, ale i náhodné kolemjdoucí a zaměstnance z okolních firem. Dvě čarodějnice se proletěly po pokojích uživatelů a potěšily je svou návštěvou. Velké poděkování patří městu Vodňany za čarodějnici a májku před Domovem pro seniory.

1

vloženo 11. 5. 2021

Článek - Strakonický deník

vloženo 27. 4. 2021

příručka Spolu na dálku

V době pandemie Covid-19 jsme dostali od Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR darem tablet pro seniory našeho pobytového zařízení domov pro seniory, který je využíván především pro videohovory seniorů. Na základě těchto zkušeností jsme měli možnost se podílet na tvorbě příručky Spolu na dálku. Zmínka o nás je na str. 12 - 13. 

Příručka Spolu na dálku.pdf

 

vloženo 19. 4. 2021

Obrázky od dětí dělaly radost seniorům

vloženo 13. 4. 2021

Speciálně upravený automobil pro pečovatelskou službu ve Vodňanech

Od roku 2018 je Centrum sociální pomoci Vodňany majitelem speciálně upraveného automobilu značky Mercedes Benz. Tento automobil disponuje automatickou rampou pro snadný nástup klientů upoutaných na invalidní vozík a má kapacitu až 9 osob. Automobil pomáhá zkvalitňovat námi poskytovanou sociální službu, neboť otvírá nové možnosti dopravy i pro imobilní klienty.

Za dobu provozu Mercedesu se nám podařilo, kromě pravidelné přepravy na místní hřbitov
Sv. Vojtěcha, uspořádat mnoho poznávacích výletů pro seniory a zdravotně postižené osoby. Senioři měli možnost se podívat např. do ZOO v Hluboké n. Vltavou, či na poutní místo Lomec, nedaleko Vodňan.  Auto není využíváno jen pro výlety, ale i pro přepravu našich klientů k lékaři, či vyřizování záležitostí na úřadech, neboť jeho obrovskou výhodou je pro naše seniory možnost jeho „bezbariérovosti“ (automatický schůdek, vestavěná rampa).  V loňském roce, i v letošním, to je sice kvůli pandemii složitější, ale věříme, že i přesto s naším automobilem najedeme spousty bezpečných kilometrů při uskutečňování našich služeb.

Název projektu: Speciálně upravené vozidlo pro potřeby Centra sociální péče ve Vodňanech –
reg. č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002319.

vloženo 19. 3. 2021