TOP

Aktuality

Poslanci v CSP Vodňany

Dne 8. srpna 2019 naše Centrum sociální pomoci Vodňany navštívili poslanci Poslanecké sněmovny PČR, PhDr. Olga Richterová, Ph.D. s asistentkou Zuzanou Freitas a Lukáš Kolářík, a vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství Mgr. Júsuf Traore, DiS.

Nejen, že si prohlédli domov pro seniory, ale velice zaujatě si vyslechli problematiku sociálních služeb s našimi konkrétními „bolístkami“ - financování sociálních služeb (dotace, vícezdrojové financování), úhradová vyhláška, potřebnost zdravotních sester,  fyzioterapeutů, nutričních terapeutů v pobytových službách, uživatelé s nízkými důchody či exekucemi…

Velmi příjemné setkání, děkujeme za návštěvu.

Mgr. Bc. Daniela Davidová, ředitelka CSP Vodňany

15. 8. 2019

Kabelkový veletrh

30. 7. 2019

Přednáška M. Tichákové

13. 7. 2019

Přednáška Mgr. Jitky Velkové

13. 7. 2019

Přednáška Bc. E. Volmutové

13. 7. 2019

Vystoupení baráčníků

13. 7. 2019

Kabelky

13. 7. 2019

Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu Centra sociální pomoci Vodňany

Centrum sociální pomoci Vodňany podalo žádost prostřednictvím G-PROJECT, s.r.o. : MAS_Vodňanská_ryba_výzva_č.1Vodňanská ryba, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Vodňanská ryba na období 2014 – 2020“, které vyhlásilo 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Vodňanská ryba, z.s. – IROP – Rozvoj infrastruktury pro zlepšení dostupnosti a zkvalitnění sociálních služeb“. Číslo výzvy ŘO IROP: 62. výzva - Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD – SC 4.1. Opatření integrované strategie: Sociální začleňování a sociální služby.

Na tuto výzvu se nám podařilo získat právní akt, a koncem června již na plné obrátky pracuje služební automobil Karoq Ambition pro pečovatelskou službu.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění materiálně-technické základny sociálních služeb poskytovaných CSP Vodňany, a tím pomoci osobám sociálně vyloučeným a ohroženým sociálním vyloučením a osobám se zdravotním postižením, čímž dojde ke zvýšení kvality a dostupnosti služeb sociální práce s cílovými skupinami, a to i v obtížně dostupných lokalitách. Mezi dílčí cíle projektu patří: zlepšení dostupnosti a rozvoj sociálních služeb v ORP Vodňany, zkvalitnění poskytovaných terénních sociálních služeb, eliminace rizika sociálního vyloučení, podpora osob ohrožených sociálním vyloučením, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím osobám z cílových skupin, zvýšení informovanosti a povědomí o sociálních službách poskytovaných CSP Vodňany

Projekt je spolufinancován z IROP, reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/160_072/0009104.

Za Centrum sociální pomoci Vodňany ředitelka Daniela Davidová

2. 7. 2019

Projekt „Žít na plné pecky“ v CSP Vodňany

Centru sociální pomoci Vodňany byl schválen finanční příspěvek ve výši 15 000,- Kč na projekt s názvem Žít na plné pecky. V rámci tohoto projektu se budou konat v období července – prosince 4 kulturní akce určené seniorům v rámci námi poskytované pečovatelské služby. Senioři se mohou těšit na přednášku Mgr. Jitky Velkové o historii Vodňan a vodňanských literátech, vystoupení vodňanských baráčníků, hudební vystoupení bývalého člena skupiny Šlapeto p. Vladimíra Pecháčka a na závěr vystoupí hudební soubor Cink z Prachatic u příležitosti adventního posezení. Součástí projektu je vytvoření literárně–kulturního salonu ve společenské místnosti tzv. „Domečku“ u Domu s pečovatelskou službou, a to zakoupením souboru knih o známých literátech z Vodňan a o historii Vodňan a pořízením speciálního držáku na knihy.

Smyslem projektu je nabídnout sociálně vyloučeným osobám možnost trávení volného času formou společenských setkání spojených s kulturním prožitkem a tím zkvalitnit námi poskytovanou terénní sociální službu. Konkrétní termíny jednotlivých akcí budou včas upřesněny. Všichni jsou tímto srdečně zváni!

Mgr. Petra Trnková, Dis. sociální pracovnice pečovatelské služby


Projekt je podpořen ze Společného grantu Komunitní nadace Blanicko – Otavské a města Vodňany.

29. 6. 2019

Dobrá duše

Ocenění Dobrá duše je oceněním práce dobrovolníků seniorského věku, kteří se aktivně zapojují do nezištné pomoci ostatním seniorům např. v domovech pro seniory. V letošním roce se konal již
7. ročník tohoto projektu. Slavnostní ceremoniál byl organizován tradičně v  nádherných prostorech Kláštera Minoritů sv. Jakuba v Praze v pondělí 17. června. Našimi nominovanými v kategorii „Jednotlivec“ byli harmonikáři pánové Miroslav Hrdlička a Václav Nečas za jejich pravidelná harmonikářská vystoupení v CSP Vodňany. Oba dva naši nominovaní získali za svoji činnost čestná uznání. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil pan M. Hrdlička a ředitelka CSP Vodňany Mgr. Bc. D. Davidová, která zároveň přebrala ocenění za CSP Vodňany v kategorii „Instituce“. Organizace, která vytváří výjimečné prostředí pro dobrovolnickou pomoc.

Za CSP Vodňany Bc. Eva Remišová

26. 6. 2019

Cena Ď

Cena Ď http://www.cena-d.cz/ je česká cena určená mecenášům a dobrovolníkům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR. Letos se uskutečnil již 19. ročník. Jihočeské krajské kolo proběhlo jako každý rok v Divadle Oskara Nedbala v Táboře a celostátní kolo se uskutečnilo v Praze v Nové scéně Národního divadla. Naším letošním nominovaným byl Mgr. Josef Mrvík. Nominací jsme chtěli vyjádřit poděkování za jeho dobrovolnickou činnost v našem domově.

Nebývá zvykem nominovat na ceny a poděkování duchovní pečovatele. Přesto jsme přesvědčeni, že pan Josef Mrvík si nominaci zaslouží plným právem.

Celých jedenáct let dochází Mgr. Josef Mrvík do Centra sociální pomoci Vodňany za seniory, aby je duchovně posiloval a doprovázel v oblasti jejich spirituálních potřeb. Náš domov navštěvuje pravidelně každou neděli, a pokud cítí, že někdo potřebuje jeho návštěvu častěji, neváhá navštívit seniory
i v týdnu. Každé setkání s lidmi cítí jako vzácnou příležitost a dar ke vzájemnému obohacování. Je tak velkým pomocníkem kněží ve farnosti Vodňany. Josefovi patří náš velký dík za jeho dlouhodobou a důležitou roli, kterou zastává v našem domově.

26. 6. 2019

„Český den proti rakovině“ v CSP Vodňany

Centrum sociální pomoci Vodňany se stalo neoficiálním dobrovolníkem organizace Mamma HELP v rámci celostátní akce „Český den proti rakovině“. Nabízené žluté kytičky, jako symbol největší preventivní sbírky v naší republice, byly prodány v rekordním čase. Mnoho zaměstnanců, návštěv, ale i seniorů si tuto kytičku zakoupili a přispěli tím na dobrou věc.

Všem samozřejmě děkujeme, koordinátorka prodeje v CSP Vodňany Markéta Kosíková

26. 6. 2019

Rehabilitace duše a těla

Centru sociální pomoci Vodňany byl v rámci dotačního programu „Podpora zdravotně preventivních aktivit v rámci Zdraví 2020 v Jihočeském kraji“ schválen projekt s názvem „Rehabilitace duše a těla“. Od Jihočeského kraje jsme získali finanční prostředky ve výši 20 500,- Kč.

Projekt bude realizován do listopadu 2019 a je zaměřen na aktivity vedoucí ke zdravému životnímu stylu. Během projektu navštíví naše seniory děti z mateřské školy a společně se zábavnou formou seznámí prostřednictvím besedy pod vedením nutriční terapeutky se zásadami zdravého stravování, nutnosti pohybových aktivit a jejich společného vlivu na zdraví člověka. Kromě teoretických znalostí si děti společně se seniory také zacvičí. Dále proběhne přednáška spojená s poznáváním a ochutnávkou jedlých plodů pod vedením člena České botanické společnosti i názorná ukázka výcviku psů používaných při canisterapii pod vedením některého z členů sdružení Hafík z Třeboně. Všichni zúčastnění obdrží obrázkové brožury s informacemi ke zdravému životnímu stylu, např. ukázkami zdravého talíře pro správnou skladbu jídelníčku či ukázkami správného druhu pohybu. 

Cílem projektu je zvýšit povědomí o zdravém životním stylu a jeho vlivu na zdraví člověka, působit preventivně proti civilizačním nemocem, podpořit zdravé místní životní podmínky a především fyzickou a duševní pohodu všech zúčastněných.

Bc. Eva Remišová ,realizátorka projektu
 


Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

4. 6. 2019

Beseda P. J. Prokeše - 18. 6. 2019

4. 6. 2019

Majáles

Naši senioři měli možnost shlédnout průvod studentů Gymnázia Vodňany, který byl součástí dnešního Majálesu.

31. 5. 2019

Setkání s tradicemi

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo, v rámci dotačního programu Podpora kultury, od Jihočeského kraje finanční prostředky ve výši 25 000,- Kč na projekt „Setkání s tradicemi“. Obsahem projektu je realizaci několika kulturních akcí v domově pro seniory, které se uskuteční v průběhu roku 2019.

Během projektu se senioři seznámí s různými kulturními žánry, čímž se zpestří nabídka námi nabízených volnočasových aktivit. Realizací projektu chceme příznivě ovlivnit kvalitu života seniorů a podpořit jejich aktivní životní styl s cílem upevnění sociálních kontaktů a tím uspokojení biopsychosociálních potřeb cílové skupiny osob.

V únoru si naši senioři užili masopustní veselí za doprovodu kapely Dřemlinka a v květnu proběhlo hudební vystoupení Agentury Iva s přáním ke Dni matek. V nejbližších dnech nás čeká taneční vystoupení s ukázkou tanců z 20. let 20. století, harmonikářské vystoupení spojené s opékáním špekáčků a v následujících měsících se senioři můžou těšit na dudácké vystoupení či ukázku výroby jihočeských řemesel. Na závěr projektu, v měsících říjen – listopad 2019, se uskuteční výstava fotografií ze všech akcí ve Sloupové síni Městského úřadu ve Vodňanech. Srdečně zveme tímto všechny naše příznivce, kteří mají zájem shlédnout námi pořádané akce, aby se přišli podívat na tuto výstavu.

O všech pořádaných akcích budeme průběžně informovat na plakátech.

Bc. Eva Remišová ,realizátorka projektu
 


Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

15. 5. 2019

Časopis Kompost - Jaro ťuká na dveře

11. 5. 2019

Fotografické obrazy

9. 5. 2019 byly v našem domově pro seniory CSP Vodňany podepsány umělecké foto obrazy autorkou p. Gabrielou Valentovou, významnou vodňanskou fotografkou. Fotografické obrazy se staly součástí jídelny. Navázaly jsme tak na společnou spolupráci z loňského roku, ve kterém jsme vydaly fotografický kalendář. Moc si vážíme naší spolupráce, a děkujeme za zkrášlení prostor domova.

11. 5. 2019

Dotace města Zliv

Město Zliv

 

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo dotaci z rozpočtu města Zliv ve výši 4.000,- Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na nákup speciálního polohovacího křesla na kolečkách. Toto křeslo bude využíváno seniory našeho zařízení s cílem usnadnit přesun imobilních uživatelů, kteří jsou upoutání na lůžko. Zajistíme těmto osobám větší komfort, čímž dojde ke zkvalitnění námi poskytované pobytové sociální služby Domov pro seniory.

 


S finanční podporou města Zliv

11. 4. 2019

Dotace města Týn nad Vltavou

Město Týn nad Vltavou

 

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb města Týn nad Vltavou dotaci ve výši 8.000,- Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na nákup speciálního polohovacího křesla na kolečkách. Toto křeslo bude využíváno seniory našeho zařízení s cílem usnadnit přesun imobilních uživatelů, kteří jsou upoutání na lůžko. Zajistíme těmto osobám větší komfort, čímž dojde ke zkvalitnění námi poskytované pobytové sociální služby Domov pro seniory.

 


Finančně podpořeno městem Týn nad Vltavou

11. 4. 2019