Pečovatelská služba - Obecné informace

Poslání pečovatelské služby:

Posláním této služby je poskytnutí takové pomoci seniorům a osobám se zdravotním postižením, aby byla zachována jejich důstojnost a podporována jejich samostatnost vedoucí k setrvání v jejich přirozeném prostředí.

Pečovatelská služba je služba terénní, kdy naše pečovatelky pomáhají seniorům a osobám se zdravotním postižením v jejich domácnostech. Pomoc se týká, jak péče o vlastní osobu, tak jejich domácnosti, případně vyřídí osobní záležitost uživatele nebo nutnou pochůzku.

 

Materiálně-technická základna pečovatelské služby

V souvislosti s kvalitním zajištěním služby má Pečovatelská služba velmi dobrou materiálně-technickou základnu: zvedák, antidekubitní matrace, vakuový držák přenosný do koupelny, mandl, pračka, sušička prádla, žehlička, věšáky na prádlo, žehlicí prkno, myčka nádobí, vysavač, mopy, notebooky, tiskárny, skartovačky, služební telefony, čistič oken, nerezové jídlonosiče, termo boxy na jídlonosiče, kávovar, kávovar na Espresso, mikrovlnná trouba, lednička, rychlovarná konvice, 4x služební automobily, 3x elektrokola.

 

Strategické oblasti rozvoje sociální pečovatelské služby:

1) Oblast dostupnosti terénních sociálních služeb

Cíl: Zachování pečovatelské služby ve stávající kapacitě.

Cíl: Poskytování terénních sociálních služeb na základě posuzování potřeb
a zdrojů osob v nepříznivé sociální situaci s využitím multidisciplinárního přístupu

Cíl: Efektivně řešit nepříznivou sociální situaci uživatelů prostřednictvím individuální plánování

Cíl: Zajistit jednotný způsob plánování služeb v souladu s principem subsidiarity, tzn. nejblíže tam, kde se sociální pomoc odehrává

 

2) Oblast rozvoje sociálních služeb

V rámci zajištění materiálních, technických a hygienických podmínek podpořit dostatečné vybavení přiměřené druhu poskytované služby na základě potřeb uživatelů služby.

 

3) Oblast kvality sociálních služeb

Cíl: Efektivně řešit nepříznivou sociální situaci uživatelů prostřednictvím individuálního plánování

Cíl: Odstranění bariér v Domě s pečovatelskou službou (samootvírací dveře vstupní 4 krát).

Cíl: Sociální inkluze - Nabídka aktivizačních programů s cílem rozvíjet fyzické a psychické schopnosti uživatelů služby..

 

4) Oblast profesionality v sociálních službách

Cíl: Seznámit zaměstnance se standardy kvality

Cíl: Sociální služby jsou zajišťovány pracovníky s potřebnými dovednostmi, znalostmi a požadovanou odbornou způsobilostí.

Cíl: Zefektivnit proces systému kontroly CSP Vodňany.

Cíl: Zefektivnit proces administrace CSP Vodňany.

 

5) Oblast zvyšování efektivity sociálních služeb na území ORP Vodňany

Cíl: Stálé zvyšování informovanosti o poskytované sociální službě.

 

6) Oblast financování

Cíl: Udržet stávající možnosti financování sociálních služeb

 

7) Oblast způsobu naplňování a vyhodnocení

Cíl: Pravidelně kontrolovat plnění zadaných cílů, rozvíjet současný hodnotící systém poskytovaných služeb

 

Cílová skupina:

Komu je služba určena?

osobám, které mají z důvodu věku nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba se poskytuje seniorům, osobám se zdravotním postižením od 27 let věku a rodinám, ve kterých se současně narodily tři nebo více dětí nebo v rozmezí dvou let opakovaně současně dvě děti do 4 let věku těchto dětí.

Pečovatelská služba, se s výjimkou nákladů za stravu, poskytujeme bez úhrady osobám uvedeným § 75, odst. 2 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

 

Negativní vymezení cílové skupiny:

Komu službu neposkytujeme:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení

 • osobám, které žijí v podmínkách, v nichž nelze provést úkon pečovatelské služby zejm. z důvodů ohrožení či poškození zdraví pečovatelky

 • osobám závislé na alkoholu, drogách a jiných návykových látkách, pod jejichž vlivem ohrožují sebe či ostatní

 • osobám, které trpí psychickou poruchou spojenou s projevy agresivity nebo při níž mohou ohrozit sebe či druhé

 • osobám, které nejsou schopny komunikovat v českém jazyce v míře potřebné k poskytnutí sociální služby

 • osobám, které organizaci neposkytnou souhlas ke zpracování údajů, které organizace potřebuje k poskytování sociální služby. 

 

Principy poskytování služeb:

Jakými pravidly se řídíme při poskytování pečovatelské služby?

 • dbáme práv a oprávněných zájmů našich uživatelů.

 • respektujeme svobodnou volbu uživatelů v přístupu k poskytovaným službám.

 • upřednostňujeme individuální přístup k uživatelům, jejich přáním a potřebám.

 • pomáháme uživatelům vést plnohodnotný, aktivní a nezávislý život. 

 

Obsah principů:

Co se za výše uvedenými pravidly skrývá?

 • respektování etických pravidel jednotlivých skupin zaměstnanců organizace.

 • svobodná volba uživatelů služby zejm. při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby a v jejím průběhu.

 • tvorba a realizace individuálních plánů v souladu s přáním a potřebami osob.

 • nabídka aktivizačních programů a společenských aktivit směřujících k zachování fyzických a psychických schopností osob.

 • spolupráce s místní komunitou.