Výpůjčka kompenzačních pomůcek

CSP Vodňany vypůjčuje kompenzační pomůcky na přechodnou dobu lidem po úrazech, v rekonvalescenci či dlouhodobě nemocným. Výpůjční doba pomůcky je minimálně jeden kalendářní den, maximálně tři kalendářní měsíce. Tuto lhůtu lze po předchozí domluvě prodloužit.

Průběh poskytování služby výpůjčky kompenzačních pomůcek

  • Uživatel nebo jeho zástupce kontaktuje (osobně, telefonicky či e-mailem) pracovníka CSP Vodňany s požadavkem na vypůjčení kompenzační pomůcky. Na základě této domluvy je sepsána Smlouva o výpůjčce, která je uvedena v příloze č. 1 tohoto vnitřního předpisu. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jednu obdrží půjčitel a jednu vypůjčitel.
  • O výpůjčce a vrácení kompenzační pomůcky je sepsán protokol o výpůjčce a vrácení kompenzační pomůcky, který je uveden v příloze č. 2 tohoto vnitřního předpisu. Vypůjčitel je následně proškolen z používání pomůcky. Při jejím navrácení je pomůcka zkontrolována pracovníkem, zda nebyla poškozena, a zda je kompletní a čistá. Poté je vydezinfikována a prohlédnuta z hlediska funkčnosti a bezpečnosti.
  • Přepravu vypůjčených pomůcek si zajišťuje vypůjčitel na vlastní náklady.
  • Vypůjčitel si vypůjčuje veškeré kompenzační pomůcky na své vlastní riziko. CSP Vodňany nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku klienta, či třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním vypůjčených pomůcek.
  • Z případné škody, které půjčiteli v souvislosti s výpůjčkou vzniknou, zejm. poškozením nebo zcizením předmětu výpůjčky, odpovídá vypůjčitel podle občanského zákoníku.

Úhrada za amortizaci kompenzačních pomůcek

Vypůjčitel stanovil amortizaci kompenzačních pomůcek. Amortizace se stanovuje za jednotlivé dny. Úhrada za amortizaci kompenzační pomůcky se řídí dle platného ceníku uvedeného v příloze č. 3 tohoto vnitřního předpisu. Vypůjčitel se zavazuje a je povinen zaplatit úhradu za amortizaci kompenzační pomůcky v hotovosti v kanceláři CSP Vodňany, Žižkovo nám. 21, Vodňany nebo převodem na účet půjčitele č. 29223291/0100, vedený u Komerční banky, a. s. pobočky ve Vodňanech. Úhrada musí být provedena nejpozději do dvacátéhopátého dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za nějž je úhrada prováděna.

Zodpovědná osoba

Osoba zodpovědná za vypůjčování kompenzačních pomůcek je sociální pracovnice Bc. Eva Remišová. V případě nepřítomnosti pí. Remišové zastupuje vrchní sestra Mgr. Miroslava Hynková.

Mgr. Bc. Daniela Davidová
 

Ceník 

Úhrada za amortizaci zapůjčených kompenzačních pomůcek

Kompenzační pomůcka

Cena v Kč/den

Polohovací elektrická postel

35 Kč

Antidekubitní matrace aktivní

35 Kč

Transportní vozík

35 Kč

Toaletní křeslo

20 Kč

Chodítko vysoké

20 Kč

Chodítko rolátor

20 Kč

Chodítko pevné

20 Kč

Francouzské hole - jeden pár

5 Kč

Úhrada je platná od 1. 1. 2022

Smlouva a protokol o výpůjčce

 - ke stažení zde

 

Katalog kompenzačních pomůcek

- ke stažení zde