Zákon č. 171/2023 Sb. Zákon o ochraně oznamovatelů

Od 1. srpna 2023 má naše organizace povinnost řídit se Zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (whistleblowing). Cílem tohoto zákona je umožnit všem osobám (oznamovatelům) podat oznámení o svém důvodném podezření o jednání (včetně protiprávních skutků či neetického chování), které by mohlo být v rozporu s obecně právními předpisy či závaznými interními normami naší organizace.

Naše organizace se zavazuje poskytnout oznamovateli ochranu před negativními důsledky vyjma případů, že podání nebylo učiněno v dobré víře, či bylo použito vědomě nepravdivých či zavádějících informací nebo došlo k zapojení samotného oznamovatele do nezákonného či neetického jednání.

Osoba pověřená vedením agendy whistleblowingu:

LEXNOVA s.r.o.

Na rovnosti 2274/12

Žižkov

130 00 Praha 3

 

Způsob předání oznámení je možný nepřetržite prostřednictvím online aplikace oznam.to, která je přístupná přes internetové rozhraní http://oznam.to/