Domov pro seniory - Obecné informace

Poslání:

Poskytování sociálních, zdravotních a jiných potřebných služeb seniorům a osobám se zdravotním postižením s důrazem na důstojnost a individualitu osob, aktivní život a podporu samostatnosti a dále umožnit uživateli v co největším rozsahu zapojit se do běžného života společnosti s využitím přirozených vazeb s okolím.

Podpora systému poskytované pobytové sociální služby

Cílem opatření je nadále udržovat poskytovanou pobytovou sociální službu domov pro seniory.

Oblast dostupnosti pobytových sociálních služeb

Cíl: Poskytování pobytových sociálních služeb na základě zjišťování potřeb a zdrojů osob v nepříznivé sociální situaci s využitím hodnocení multidisciplinárního týmu

Opatření: Využívání dotazníků spokojenosti pro uživatele, rodinné příslušníky, využívat dotazníky  
 obecného charakteru, reflexe města Vodňany a obecních úřadů v ORP Vodňany

       Termín: trvale

       Gestor: Centrum sociální pomoci Vodňany

       Spolupráce: Město Vodňany, obecní úřady v ORP Vodňany

       Vyčíslení nákladů: Bez přímých nákladů

Cíl: Účinně řešit nepříznivou sociální situaci uživatelů prostřednictvím individuální plánování

Opatření: Zefektivňovat zavedený systém individuálního plánování

Termín: trvale

Gestor: Centrum sociální pomoci Vodňany- sociální pracovník-koordinátor individuálního plánování

Spolupráce: Poskytovatelé sociálních služeb

Vyčíslení nákladů: Bez přímých nákladů

Zkvalitnění poskytovaných pobytových sociálních služeb

Cílem opatření je udržovat a trvale zvyšovat kvalitu poskytování pobytových sociálních služeb.

Oblast kvality sociálních služeb

V rámci zajištění materiálních, technických a hygienických podmínek podpořit dostatečné vybavení přiměřené druhu poskytované služby na základě potřeb uživatelů služby.

Cíl: Postupné opravy zdí ve společných prostorech, chodbách domova pro seniory

Opatření: Zajistit kompletní stavitelské práce určené k této opravě.

Termín: 2022 - 2026

Gestor: Zřizovatel

Spolupráce: Centrum sociální pomoci Vodňany – ředitel

Vyčíslení nákladů: do 500 tis. Kč

 

Cíl: Rekonstrukce půdní vestavby ve staré budově domova pro seniory

Opatření: Zajistit kompletní stavitelské práce určené k této rekonstrukci a finanční dotaci na tento investiční záměr.

Termín: 2022 - 2027

Gestor: Zřizovatel, MPSV

Spolupráce: Centrum sociální pomoci Vodňany – ředitel

Vyčíslení nákladů: do 8 500 tis. Kč

 

Oblast profesionality v sociálních službách

Cílem opatření je udržovat a trvale zvyšovat kvalitu poskytování pobytových sociálních služeb.

Cíl: Seznámit zaměstnance se standardy kvality v Centru sociální pomoci Vodňany

Opatření: Každý zaměstnanec je v rámci školení seznámen s obsahem standardů platných v Centru sociální pomoci Vodňany.

Termín: trvale

 Gestor: Centrum sociální pomoci Vodňany- sociální pracovník koordinátor, ředitel

 Spolupráce: Bez přímé spolupráce

 

Cíl: Sociální služby jsou zajišťovány pracovníky s potřebnými dovednostmi, znalostmi a požadovanou odbornou způsobilostí.

Opatření:  Možnosti školení, zprostředkování stáží v jiných zařízeních, pravidelné zaměstnanecké hodnocení, knihovna s kvalitní odbornou literaturou přístupná všem zaměstnancům, seznámit zaměstnance organizace s plánovanou legislativou.

Termín: trvale

Gestor: Centrum sociální pomoci Vodňany- vrchní sestra, ředitel

Spolupráce: ostatní poskytovatelé sociálních služeb

Vyčíslení nákladů: 350 tis. Kč

 

Oblast zvyšování efektivity sociálních služeb na území ORP Vodňany

Cíl: Zvyšovat informovanost o poskytované sociální službě.

Opatření:  Komunitní plánování ORP Vodňany, Jihočeský sociální portál, pravidelná reklama v tisku ORP Vodňany, rozšíření letáků o poskytované službě na MěÚ, ordinace lékařů, aktuální webové stránky CSP Vodňany, Jihočeský deník, apod.

Termín: trvale

Gestor: Centrum sociální pomoci Vodňany-sociální pracovník

Spolupráce: Městské kulturní středisko Vodňany, Městský úřad Vodňany, lékaři

Vyčíslení nákladů: 50 tis. Kč

 

Oblast financování

Cíl: Udržet stávající možnosti financování sociálních služeb

Opatření:  Oslovení spolupracujících subjektů pro zajištění odpovídající finanční částky.

Termín: trvale

Gestor:  Centrum sociální pomoci Vodňany – ředitel

Spolupráce: Město Vodňany, sponzoři, mecenáši, dotace, neziskové organizace, dotace ostatních měst                         

Vyčíslení nákladů: Bez přímých nákladů

 

Oblast způsobu naplňování a vyhodnocení

Cíl: Kontinuálně kontrolovat plnění zadaných cílů

Opatření: Zpětná vazba a hodnocení plnění stanovených cílů. Průběžně vyhodnocovat - výroční 

zpráva, vyhodnocovat individuální plánování, vyhodnocovat standardy kvality. Porady se zaměstnanci, se seniory, s Radou seniorů.

Termín: trvale

Gestor: Centrum sociální pomoci Vodňany

Spolupráce: Zřizovatel

Vyčíslení nákladů: Bez přímých nákladů

 

Cílová skupina:

Senioři a osoby se zdravotním postižením, které dosáhly věku 55 let, a které potřebují sociální péči a jsou závislé na pomoci jiné osoby a zároveň jsou příjemci starobního nebo plného invalidního důchodu.

 

Negativní vymezení cílové skupiny:

 • osoby soběstačné, které nepotřebují péči a pomoc druhé osoby,

 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních,

 • osoby, které trpí akutní infekční chorobou,

 • osoby, které trpí onemocněním či poruchou vyžadujícími specifickou odbornou péči a přístup (např. úplná slepota), které jim zařízení není schopno poskytnout,

 • osoby, které mají specifické potřeby (např. trpí psychickou poruchou s neschopností orientace v prostoru při zachovalé schopnosti chůze, psychickým neklidem),

 • osoby, které trpí psychickou poruchou spojenou s projevy agresivity nebo při níž mohou ohrozit

 • sebe či druhé,

 • osoby, které nejsou schopny komunikovat v českém jazyce v míře potřebné k poskytnutí sociální služby,

 • osoby, které organizaci neposkytnou souhlas ke zpracování osobních údajů nutný k poskytování sociální služby.

 

Principy poskytování služeb:

 • Dbáme práv a oprávněných zájmů našich uživatelů - respektování práv osob, které jsou obsahem vnitřních směrnic poskytovatele, obecně závazné legislativy, a to zejm. Ústavy a Listiny základních práv a svobod, respektování osobnostních práv, práva na soukromí.

 • Respektujeme svobodnou volbu uživatelů v přístupu k poskytovaným službám - svobodná volba uživatelů služby již při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby (např. rozsah péče) a v jejím průběhu zejm. podpora jejich běžného způsobu života, respektování individuálního denního režimu, snaha o vyhovění požadavkům na způsob poskytování péče.

 • Upřednostňujeme individuální přístup k uživatelům, jejich přáním a potřebám - tvorba a realizace individuálních plánů v souladu s přáním a potřebami osob, nevnucování aktivit a jednotného denního režimu.

 • Pomáháme uživatelům vést plnohodnotný, aktivní a nezávislý život s využitím běžných vazeb s okolím - spolupráce s rodinou a místní komunitou, nabídka aktivizačních programů a společenských aktivit směřujících k zachování soběstačnosti osob, poskytování péče v souladu se zásadou nezvyšování závislosti osoby na péči druhých.