TOP

Domov pro seniory - Obecné informace

Poslání:

Poskytování sociálních, zdravotních a jiných potřebných služeb seniorům a osobám se zdravotním postižením s důrazem na důstojnost a individualitu osob, aktivní život a podporu samostatnosti a dále umožnit uživateli v co největším rozsahu zapojit se do běžného života společnosti s využitím přirozených vazeb s okolím.

 

Strategické oblasti rozvoje sociálních služeb domova pro seniory a jednotlivé kroky k naplnění cílů domova pro seniory

 

Podpora systému poskytované pobytové sociální služby

Cílem opatření je nadále udržovat poskytovanou pobytovou sociální službu domov pro seniory.

 

1. Oblast dostupnosti pobytových sociálních služeb

 • 1.1.Cíl: Poskytování pobytových sociálních služeb na základě zjišťování potřeb a zdrojů osob v nepříznivé sociální situaci s využitím hodnocení multidisciplinárního týmu
  Opatření: Využívání dotazníků spokojenosti pro uživatele, rodinné příslušníky, využívat dotazníky
  obecného charakteru, reflexe města Vodňany a obecních úřadů v ORP Vodňany
  Termín: 2019/trvale
  Gestor: Centrum sociální pomoci Vodňany
  Spolupráce: Město Vodňany, obecní úřady v ORP Vodňany
  Vyčíslení nákladů: Bez přímých nákladů
   
 • 1.2.Cíl: Efektivně řešit nepříznivou sociální situaci uživatelů prostřednictvím individuální plánování
  Opatření: Pokračovat v nastaveném novém systému individuálního plánování
  Termín: 2019
  Gestor: Centrum sociální pomoci Vodňany- sociální pracovník-koordinátor individuálního plánování
  Spolupráce: Poskytovatelé sociálních služeb
  Vyčíslení nákladů: Bez přímých nákladů

  

Zkvalitnění poskytovaných pobytových sociálních služeb 

Cílem opatření je udržovat a trvale zvyšovat kvalitu poskytování pobytových sociálních služeb.

 

2. Oblast kvality sociálních služeb

V rámci zajištění materiálních, technických a hygienických podmínek podpořit dostatečné vybavení přiměřené druhu poskytované služby na základě potřeb uživatelů služby. 

 • 2.1.Cíl: Vytvoření nového jedno až dvou lůžkového pokoje, za účelem zajištění soukromí uživatelů a zvýšení komfortu většího prostoru pokoje.
  Opatření: Zajistit kompletní stavitelské práce určené k rekonstrukci
  Termín: 2020
  Gestor: Zřizovatel
  Spolupráce: Centrum sociální pomoci Vodňany – ředitel
  Vyčíslení nákladů: 250 tis. Kč
   
 • 2.2.Cíl: Rekonstrukce zadního vchodu do domova pro seniory
  Opatření: Zajistit kompletní stavitelské práce určené k rekonstrukci zadního vchodu.
  Termín: 2019
  Gestor: Zřizovatel
  Spolupráce: Centrum sociální pomoci Vodňany – ředitel
  Vyčíslení nákladů: 450 tis. Kč
   
 • 2.3.Cíl: Postupné opravy zdí ve společných prostorech domova pro seniory
  Opatření: Zajistit kompletní stavitelské práce určené k této opravě.
  Termín: 2019
  Gestor: Zřizovatel
  Spolupráce: Centrum sociální pomoci Vodňany – ředitel
  Vyčíslení nákladů: do 100 tis. Kč
   
 • 2.4.Cíl: Rekonstrukce pokojů v 1. patře staré budovy domova pro seniory - rozšíření
  Opatření: Zajistit kompletní stavitelské práce určené k této rekonstrukci.
  Termín: 2019
  Gestor: Zřizovatel
  Spolupráce: Centrum sociální pomoci Vodňany – ředitel
  Vyčíslení nákladů: do 50 tis. Kč
   
 • 2.5.Cíl: Rozšíření dveřních prostor v koupelně v zadním pokoji 3. p. nové budovy domova pro seniory
  Opatření: Zajistit kompletní stavitelské práce určené k této rekonstrukci.
  Termín: 2019
  Gestor: Zřizovatel
  Spolupráce: Centrum sociální pomoci Vodňany – ředitel
  Vyčíslení nákladů: do 40 tis. Kč
   
 • 2.6.Cíl: Rekonstrukce půdní vestavby ve staré budově domova pro seniory
  Opatření: Zajistit kompletní stavitelské práce určené k této rekonstrukci a finanční dotaci na tento investiční záměr.
  Termín: 2022
  Gestor: Zřizovatel, MPSV
  Spolupráce: Centrum sociální pomoci Vodňany – ředitel
  Vyčíslení nákladů: do 6 500 tis. Kč
   
 • 2.7.Cíl: Získání titulu Značky Kvality v sociálních službách
  Opatření: Splnění všech požadavků pro dosažení titulu.
  Termín: 2019/2020
  Gestor: Centrum sociální pomoci Vodňany
  Spolupráce: APSSČR, Město Vodňany
  Vyčíslení nákladů: 30 tis. Kč

 

3. Oblast profesionality v sociálních službách

Cílem opatření je udržovat a trvale zvyšovat kvalitu poskytování pobytových sociálních služeb. 

 • 3.1.Cíl: Seznámit zaměstnance se standardy kvality v Centru sociální pomoci Vodňany
  Opatření: Každý zaměstnanec je v rámci školení seznámen s obsahem standardů platných v Centru sociální pomoci Vodňany.
  Termín: 2019/trvale
  Gestor: Centrum sociální pomoci Vodňany- sociální pracovník koordinátor, ředitel
  Spolupráce: Bez přímé spolupráce
  Vyčíslení nákladů: Bez přímých nákladů
   
 • 3.2.Cíl: Sociální služby jsou zajišťovány pracovníky s potřebnými dovednostmi, znalostmi a požadovanou odbornou způsobilostí.
  Opatření: Možnosti školení, zprostředkování stáží v jiných zařízeních, pravidelné zaměstnanecké hodnocení, knihovna s kvalitní odbornou literaturou přístupná všem zaměstnancům, seznámit zaměstnance organizace s plánovanou legislativou.
  Termín: 2019/trvale
  Gestor: Centrum sociální pomoci Vodňany- vrchní sestra, ředitel
  Spolupráce: ostatní poskytovatelé sociálních služeb
  Vyčíslení nákladů: 350 tis. Kč
   
 • 3.3.Cíl: Proškolit zaměstnance v oblasti paliativní péče
  Opatření: Zajistit odpovídající školení pro zaměstnance.
  Termín: 2020
  Gestor: Centrum sociální pomoci Vodňany
  Spolupráce: Společnost Hartman s.r.o., Výbor dobré vůle Olgy Havlové…

 

4. Oblast zvyšování efektivity sociálních služeb na území ORP Vodňany

 • 4.1.Cíl: Zvyšovat informovanost o poskytované sociální službě.
  Opatření: Pravidelná reklama v tisku ORP Vodňany, rozšíření letáků o poskytované službě na MěÚ,
  do ordinací lékařů, aktuální webové stránky CSP Vodňany, Jihočeský deník, apod.
  Termín: 2019/ trvale
  Gestor: Centrum sociální pomoci Vodňany-sociální pracovník
  Spolupráce: Městské kulturní středisko Vodňany, Městský úřad Vodňany, lékaři
  Vyčíslení nákladů: 50 tis. Kč

 

5. Oblast financování

 • 5.1.Cíl: Udržet stávající možnosti financování sociálních služeb
  Opatření: Oslovení spolupracujících subjektů pro zajištění odpovídající finanční částky.
  Termín: 2019/trvale
  Gestor: Centrum sociální pomoci Vodňany – ředitel
  Spolupráce: Město Vodňany, sponzoři, mecenáši, dotace, neziskové organizace
  Vyčíslení nákladů: Bez přímých nákladů

 

6. Oblast způsobu naplňování a vyhodnocení

 • 6.1.Cíl: Kontinuálně kontrolovat plnění zadaných cílů
  Opatření: Zpětná vazba a hodnocení plnění stanovených cílů. Průběžně vyhodnocovat - výroční
  zpráva, vyhodnocovat individuální plánování, vyhodnocovat standardy kvality. Porady se zaměstnanci, se seniory, s Radou seniorů.
  Termín: 2019
  Gestor: Centrum sociální pomoci Vodňany
  Spolupráce: Zřizovatel
  Vyčíslení nákladů: Bez přímých nákladů

   

Cílová skupina:

Senioři a osoby se zdravotním postižením, které dosáhly věku 55 let a které potřebují sociální péči a jsou závislé na pomoci jiné osoby.

 

Negativní vymezení cílové skupiny:

 • osoby soběstačné, které nepotřebují péči a pomoc druhé osoby
 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních
 • osoby, které trpí infekční chorobou
 • osoby, které trpí onemocněním či poruchou vyžadujícími specifickou odbornou péči a přístup (např. úplná slepota), které jim zařízení není schopno poskytnout
 • osoby, které mají specifické potřeby (např. trpí psychickou poruchou s neschopností orientace v prostoru při zachovalé schopnosti chůze, psychickým neklidem)
 • osoby, které trpí psychickou poruchou spojenou s projevy agresivity nebo při níž mohou ohrozit sebe či druhé
 • osoby závislé na alkoholu, drogách a jiných návykových látkách, pod jejichž vlivem ohrožují sebe či ostatní
 • § osoby, které nejsou schopny komunikovat v českém jazyce v míře potřebné k poskytnutí sociální služby
 • osoby, které organizaci neposkytnou souhlas ke zpracování osobních údajů nutný k poskytování sociální služby.

 

Principy poskytování služeb:

 • Dbáme práv a oprávněných zájmů našich uživatelů - respektování práv osob, které jsou obsahem vnitřních směrnic poskytovatele, obecně závazné legislativy, a to zejm. Ústavy a Listiny základních práv a svobod, respektování osobnostních práv, práva na soukromí.
 • Respektujeme svobodnou volbu uživatelů v přístupu k poskytovaným službám - svobodná volba uživatelů služby již při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby (např. rozsah péče) a v jejím průběhu zejm. podpora jejich běžného způsobu života, respektování individuálního denního režimu, snaha o vyhovění požadavkům na způsob poskytování péče.
 • Upřednostňujeme individuální přístup k uživatelům, jejich přáním a potřebám - tvorba a realizace individuálních plánů v souladu s přáním a potřebami osob, nevnucování aktivit a jednotného denního režimu.
 • Pomáháme uživatelům vést plnohodnotný, aktivní a nezávislý život s využitím běžných vazeb s okolím - spolupráce s rodinou a místní komunitou, nabídka aktivizačních programů a společenských aktivit směřujících k zachování soběstačnosti osob, poskytování péče v souladu se zásadou nezvyšování závislosti osoby na péči druhých.