Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu

Automobil, který pomáhá

Již druhým rokem má Centrum sociální pomoci ve vlastnictví Škodu Karoq Ambition díky podané žádosti: na MAS_Vodňanská_ryba_výzva_č.1Vodňanská ryba, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Vodňanská ryba na období 2014 – 2020“, které vyhlásilo 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Vodňanská ryba, z.s. – IROP – Rozvoj infrastruktury pro zlepšení dostupnosti a zkvalitnění sociálních služeb“. Číslo výzvy ŘO IROP: 62. výzva - Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD – SC 4.1. Opatření integrované strategie: Sociální začleňování a sociální služby.

Primárním úkolem automobilu je zkvalitnění materiálně-technické základny sociálních služeb poskytovaných CSP Vodňany. Právě tímto zkvalitněním pomáháme osobám sociálně vyloučeným a ohroženým sociálním vyloučením a osobám se zdravotním postižením, čímž dochází ke zvýšení kvality a dostupnosti služeb sociální práce s cílovými skupinami, a to i v obtížně dostupných lokalitách. Konkrétně se automobil používá při sociálním šetření, rozvozu stravy, k zajištění doprovodu uživatelů pečovatelské služby, celkovému přímému kontaktu s uživateli a zvýšení informovanosti o poskytovaných službách CSP Vodňany.

Projekt je spolufinancován z IROP, reg.č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009104.

Bc. Veronika Klucká

Sociální pracovník CSP Vodňany