Projekt „Jen tak s námi“ v CSP Vodňany

Projekt „Jen tak s námi“ v CSP Vodňany

V průběhu měsíců září až prosince probíhal v CSP Vodňany projekt podpořen ze společného grantu Komunitní nadace Blanicko - Otavské a města Vodňany. Název projektu: „Jen tak s námi“. Na počátku byl výborný (v celorepublikovém měřítku ojedinělý) nápad ředitelky CSP Vodňany Mgr. Bc. D. Davidové. Netypickým způsobem umožnit setkávání nejstarší a  nejmladší generace a tím posílení mezigeneračních vazeb.

Jednotlivá setkání probíhala pod názvy: Geometrie hrou, Hra s padákem, Chyť si míček, Barborka a had. Snažily jsme se využít přirozené pohybové aktivity dětí k motivaci uživatelů k nenásilnému rozvoji koordinace pohybů, jemné motoriky a celkovému rozvoji pohybové aktivity. Nenásilnou formou jsme přispěli k odstranění bariér mezi uživateli a  mladší generací a podpořili jejich emoční sdílení. Ukončením projektu setkávání uživatelů s dětmi nekončí, nadále budeme pokračovat v pravidelných setkáváních jedenkrát měsíčně. Setkání již nebudou „cíleně“ organizována. Nenásilnou formou budou „pouze“ vytvořeny podmínky pro upevnění již navázaných vztahů a umožnění mezigeneračních setkávání. Tato pravidelná setkávání přispějí k aktivnějšímu životnímu stylu seniorů.

Poděkování patří paní ředitelce MŠ Smetanova Mgr. I. Kašové, která po prezentaci našich představ byla našemu nápadu od začátku nekloněna.

Součástí projektu byly i kulturní a společenské akce. Hudební vystoupení Mladé dudácké kapely ze Strakonic písněmi z jižních Čech, Chodska a Prácheňska mladí muzikanti přispěli k dobré náladě a pastvou pro oko byly tradiční prácheňské kroje. Říjnové odpoledne jsme si také zpříjemnili výletem do Smilovic u Týna nad Vltavou do dílny Lenky Limové, kde v přátelské rodinné atmosféře u domácí pečené veky probíhala ukázka práce s vlnou, plstění klobouků, tkaní na historickém tkalcovském stavu, práce na kolovrátku s možností vyzkoušet si tuto nevšední rukodělnou práci, kterou někteří se zájmem a radostí využili.

Projekt „Jen tak s námi“ se ukázal jako oboustranně nesmírně přínosný a emočně obohacující pro obě strany.

Připravila: Eva Remišová instruktorka volného času

Projekt je podpořen ze Společného grantu Komunitní nadace Blanicko–Otavské a města Vodňany.


 

 Obrázek - Projekt „Jen tak s námi“ v CSP Vodňany


 Obrázek - Projekt „Jen tak s námi“ v CSP Vodňany


 Obrázek - Projekt „Jen tak s námi“ v CSP Vodňany


 Obrázek - Projekt „Jen tak s námi“ v CSP Vodňany


 Obrázek - Projekt „Jen tak s námi“ v CSP Vodňany


 Obrázek - Projekt „Jen tak s námi“ v CSP Vodňany

Cílem tohoto projektu je podpořit pohybové aktivity seniorů. Celý projekt je rozdělen na 2 etapy.

První etapa je zaměřena na pohybové aktivity seniorů a dětí, čímž dojde k zapojení dvou generací. Během této etapy projektu proběhne několik sportovních her a soutěží, kterých se budou účastnit senioři našeho domova pro seniory společně s dětmi z Mateřské školy Smetanova Vodňany. Děti z mateřské školy navštíví seniory našeho zařízení vždy jedenkrát měsíčně, kdy se „utkají“ s našimi seniory při společných soutěžích a budou moci poměřit své síly. Pro tyto pohybové aktivity budou zakoupeny pomůcky rozvíjející koordinaci pohybů a jemné motoriky, terapeutické a rehabilitační pomůcky. Na všech akcích budou děti odměněny malými drobnostmi ve formě ovoce, müsli tyčinek, pitíček či jiných „zdravých“ odměn. Smyslem je odstranit bariéry mezi seniory a mladší generací. Zároveň bychom rádi navázali pravidelnou spolupráci mezi místní mateřskou školou a naší organizací formou pravidelných akcí pořádaných v naší společenské místnosti, kde budou 1x měsíčně pořádány společné hry či soutěže pro seniory a děti. Tato pravidelná setkávání zajistí udržitelnost projektu a přispějí k aktivnímu životnímu stylu seniorů.

Od této části projektu lze očekávat posílení mezigeneračních vazeb, odstranění Diogenova syndromu (syndrom samoty) u seniorů a obohatit volnočasové aktivity seniorů o mezigenerační aktivity.

Druhá etapa projektu se bude týkat pouze seniorů našeho domova pro seniory. Během této etapy proběhne několik kulturních a společenských činností podporujících aktivní život seniorů. Některé aktivity, se budou konat ve venkovních prostorách našeho domova či ve společenské místnosti a za některými aktéry budou pořádány exkurze. Tím zajistíme seniorům aktivní pohyb a podpoříme zdravý životní styl. Programy vycházejí z tradičních řemesel, zábavy, kterou cílová skupina seniorů dobře zná z dob svého mládí, od čehož si lze slibovat zvýšený zájem seniorů o tyto programy, což přispěje k jejich účasti a snížení rizika sociální izolace, ve které dnes řada seniorů žije. Společná aktivní účast seniorů v průběhu jednotlivých akcí formou výuky či nácviku jednotlivých technik a výrobních postupů se předpokládá. V rámci jednotlivých aktivit budou použity prostředky, jejichž účelem je usnadnit a rozvinout komunikaci, vztahy, učení, pohyblivost, sebevyjádření.

V našem zařízení bude vytvořeno prostředí co nejvíce připomínající domov, které se zrealizuje nákupem retro předmětů.

Tato část projektu si bere za cíl příznivě ovlivnit kvalitu života seniorů a podpořit jejich aktivní životní styl, neboť kulturní vyžití přispívá ke zlepšení duševního zdraví, a při aktivním zapojení se do konané akce či činnosti i fyzickou kondici jedince.

Projekt proběhne v období září – prosinec 2014.