Projekt Pečovatelská služba pro každého

V první polovině roku 2010 získala organizace finanční příspěvek z Grantového programu Podpora terénních sociálních služeb JčK. Finanční prostředky ve výši cca 54 000,- Kč byly použity na realizaci projektu s názvem Pečovatelská služba pro každého.

Realizací projektu došlo k naplnění cílů grantového programu, neboť byla zvýšena dostupnost kvalitních terénních sociálních služeb, v tomto případě pečovatelské služby ve správním obvodu města Vodňany zahrnujícího město Vodňany, jeho městské části a dalších 17 obcí.

Poskytnutí této sociální služby tak umožnilo uživatelům pečovatelské služby setrvat v jejich přirozeném prostředí bez nutnosti využití pobytové sociální služby a změny bydliště uživatele.

Pečovatelská služba byla poskytována v rozsahu základních činností definovaných zákonem č. 108/2006 Sb., sociálních službách. Formou fakultativních služeb byly zprostředkovány volnočasové a zájmové aktivity, poskytnuta pomoc při využívání běžně dostupných zdrojů a služeb a pomoc s prováděním dalších domácích prací neuvedených v základních činnostech.

Zároveň tak byl naplněn i cíl projektu tedy:

  • rozvoj sociálních služeb v souladu s programem rozvoje Jihočeského kraje,
  • rozšíření pečovatelské služby na ORP Vodňany,
  • zajištění dostupnosti sociálních služeb v cílové oblasti,
  • snížení tlaku na zvýšení kapacity pobytových zařízení,
  • snížení ekonomické zátěže veřejných rozpočtů na pobytové sociální služby,
  • možnost setrvání seniorů a osob se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí s možností žít jejich běžným způsobem života.

Skutečné výsledky projektu odpovídaly předpokládaným výstupům:

  1. došlo k rozšíření pečovatelské služby na celé ORP Vodňany
  2. byla realizována informační kampaň
  3. byla uzavřena dohoda o pracovní činnosti, jejímž předmětem bylo poskytování úkonů v rámci pečovatelské služby
  4. veřejnost byla informována o realizaci projektu.

Jednotlivé aktivity byly realizovány v této časové posloupnosti: 

leden – březen 2010

úprava informačních materiálů k sociální službě, doplnění údajů o rozšíření pečovatelské služby

duben 2010

Zastupitelstvem Jihočeského kraje bylo rozhodnuto o přidělení grantu na projekt Pečovatelská služba pro každého

květen 2010 

- podepsána smlouva o poskytnutí grantu s Jihočeským krajem

- vydání nového rozhodnutí o registraci služby tzn. rozšíření pečovatelské služby a navýšení kapacity služby

- uzavřena dohoda o pracovní činnosti s pí. Petrou Zimovou o provádění úkonů pečovatelské služby

 Obrázek - Projekt Pečovatelská služba pro každého

květen – červen 2010

– realizována informační kampaň v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností – Města Vodňany – kontaktování a osobní jednání se zástupci jednotlivých obcí, kontaktování a osobní jednání s potenciálními uživateli pečovatelské služby v jednotlivých obcích, zveřejnění informací o rozšíření pečovatelské služby na informačních tabulích jednotlivých obcí

Obrázek - Projekt Pečovatelská služba pro každého

červen 2010

– zveřejnění informace o realizaci projektu na internetových stránkách organizace

srpen - září 2010

– zveřejnění informace o realizaci projektu v měsíčníku organizace Jak jde čas …v CSP Vodňany a Zpravodaji města Vodňany

 Obrázek - Projekt Pečovatelská služba pro každého

květen – říjen 2010

– provádění úkonů pečovatelské služby pí. Petrou Zimovou

 říjen 2010

– informování veřejnosti o realizace projektu na výstavě k 10. výročí založení organizace instalované v prostorách Městského kulturního střediska Vodňany, výstava ke zhlédnutí do konce listopadu 2010

listopad 2010

– zpracování závěrečné zprávy projektu

- proplacení posledních výdajů projektu

 

 Tento projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.