OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍMI MĚSÍCI PROVOZU NOVÉHO VOZIDLA ŠKODA KAROQ V PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ VODŇANY

V červnu loňského roku jsme získali pro Pečovatelskou službou CSP Vodňany do užívání vozidlo ŠKODA KAROQ Ambition. Cílem projektu bylo zkvalitnění materiálně – technické základny sociálních služeb osobám sociálně vyloučeným a osobám se zdravotním postižením, čímž v současné době dochází ke zvýšení kvality a dostupnosti sociální práce s cílovými skupinami, a to i v obtížně dostupných lokalitách.

Vozidlo je především využíváno k převozu uživatelů služeb k lékaři, k rozvozu obědů a k poskytování dalších pečovatelských služeb. Pečovatelská služba Vodňany poskytuje služby na území celého správního obvodu obce s rozšířenou působností Vodňany. Důkazem toho, že se vozidlo plně osvědčilo je spokojenost s našimi nabízenými službami a stále se rozšiřujícím počtem klientů.

Projekt je spolufinancován z IROP, reg.č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009104.

 

Za CSP Vodňany Kamila Macháčková

vedoucí Pečovatelské služby CSP Vodňany

V pečovatelské službě má automobil Škoda Karoq odsloužen první rok

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo v létě roku 2019 Škodu Karoq Ambition díky podané žádosti: na MAS_Vodňanská_ryba_výzva_č.1Vodňanská ryba, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Vodňanská ryba
na období 2014 – 2020“, které vyhlásilo 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Vodňanská ryba,
z.s. – IROP – Rozvoj infrastruktury pro zlepšení dostupnosti a zkvalitnění sociálních služeb“. Číslo výzvy ŘO IROP: 62. výzva - Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD – SC 4.1. Opatření integrované strategie: Sociální začleňování a sociální služby.

A tak můžeme rekapitulovat „zásluhy“ tohoto automobilu. Za rok jsme za našimi uživateli v ORP Vodňany najeli více než 4 500 km, setkali jsme se s nespočet klienty, kterým jsme poskytli na stovky úkonů. Těmito činnostmi a samozřejmě i spousty jinými, plníme cíl projektu, kvůli němuž jsme si automobil pořizovali.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění materiálně-technické základny sociálních služeb poskytovaných CSP Vodňany, a tím pomáháme osobám sociálně vyloučeným a ohroženým sociálním vyloučením a osobám se zdravotním postižením, čímž dochází ke zvýšení kvality
a dostupnosti služeb sociální práce s cílovými skupinami, a to i v obtížně dostupných lokalitách. Mezi dílčí cíle projektu patří: zlepšení dostupnosti a rozvoj sociálních služeb v ORP Vodňany, zkvalitnění poskytovaných terénních sociálních služeb, eliminace rizika sociálního vyloučení, podpora osob ohrožených sociálním vyloučením, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím osobám z cílových skupin, zvýšení informovanosti a povědomí o sociálních službách poskytovaných CSP Vodňany

Projekt je spolufinancován z IROP, reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009104.

Za Centrum sociální pomoci Vodňany ředitelka Daniela Davidová


Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu Centra sociální pomoci Vodňany

Centrum sociální pomoci Vodňany podalo žádost prostřednictvím G-PROJECT, s.r.o. : MAS_Vodňanská_ryba_výzva_č.1Vodňanská ryba, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Vodňanská ryba na období 2014 – 2020“, které vyhlásilo 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Vodňanská ryba, z.s. – IROP – Rozvoj infrastruktury pro zlepšení dostupnosti a zkvalitnění sociálních služeb“. Číslo výzvy ŘO IROP: 62. výzva - Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD – SC 4.1. Opatření integrované strategie: Sociální začleňování a sociální služby.

Na tuto výzvu se nám podařilo získat právní akt, a koncem června již na plné obrátky pracuje služební automobil Karoq Ambition pro pečovatelskou službu.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění materiálně-technické základny sociálních služeb poskytovaných CSP Vodňany, a tím pomoci osobám sociálně vyloučeným a ohroženým sociálním vyloučením a osobám se zdravotním postižením, čímž dojde ke zvýšení kvality a dostupnosti služeb sociální práce s cílovými skupinami, a to i v obtížně dostupných lokalitách. Mezi dílčí cíle projektu patří: zlepšení dostupnosti a rozvoj sociálních služeb v ORP Vodňany, zkvalitnění poskytovaných terénních sociálních služeb, eliminace rizika sociálního vyloučení, podpora osob ohrožených sociálním vyloučením, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím osobám z cílových skupin, zvýšení informovanosti a povědomí o sociálních službách poskytovaných CSP Vodňany

Projekt je spolufinancován z IROP, reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/160_072/0009104.

Za Centrum sociální pomoci Vodňany ředitelka Daniela Davidová