Projekt „Společná setkání v CSP Vodňany“

Projekt „Společná setkání v CSP Vodňany“

V říjnu byl ukončen projekt „Společná setkání v CSP Vodňany“, a to závěrečnou akcí „Vítání zimy“. Tato akce se konala dne 8. října 2014 v dopoledních i odpoledních hodinách. Dopoledne proběhla přednáška pod taktovkou studentů Střední rybářské školy Vodňany, na které se naši senioři dozvěděli některé zajímavosti o škole a o výlovech rybníků s ukázkou pletení rybářských sítí. Celé vystoupení bylo velmi poučné a zábavné. Studenti nebyli zaskočeni ani několika zvídavými dotazy od seniorů a  personálu, na které pohotově odpověděli. Odpoledne patřilo kapele Dřemlinka, která naše seniory potěšila svým hudebním vystoupením.
Cílem celého projektu bylo zapojit občany různých věkových skupin do kulturních aktivit, které se konají především ve venkovních prostorách našeho domova pro seniory. Ne vždy nám počasí přálo, a tak museli být některé akce přesunuty do společenské místnosti. Pro akce konané ve dvoře posloužily zakoupené venkovní lavičky, díky kterým se zatraktivnil prostor našeho dvora a rozšířil počet míst k sezení při společných setkáváních. Během projektu byly navázány nové kontakty, došlo k rozšíření povědomí o stáří a posílení mezigeneračních vazeb.
Celý projekt proběhl v hojné účasti, a to 168 seniorů na námi konaných 7 akcích. Jednotlivé aktivity se konaly v období dubna až října letošního roku. Poděkování patřím všem, kteří se na projektu podíleli.

Za CSP Vodňany Petra Pecková, účetní

Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.


 Obrázek - Projekt „Společná setkání v CSP Vodňany“


   

Obrázek - Projekt „Společná setkání v CSP Vodňany“  


 Projekt „Společná setkání v CSP Vodňany“

  

V rámci tohoto projektu se konala 15. července 2014 v odpoledních hodinách akce s názvem „Vítání léta“, které se kromě našich seniorů zúčastnili i hosté z Alzheimer centra Loucký mlýn a tetička a sousedé z baráčnické obce Vodňany. K dobré náladě, ale i zpěvu a tanci nám přišli zahrát vodňanští harmonikáři p. Jiran a p. Tischler. Všichni přítomní si pochutnali na tradiční grilovačce.
Další akcí, která nás čeká v nejbližší době, je akce s názvem „Vítání podzimu“, která se bude konat dne 24. září 2014 v dopoledních hodinách. Obsahem této akce bude pouštění draků, které budou vyrábět děti s MŠ Vodňany společně s našimi seniory a zároveň proběhne beseda o lidových zvycích podzimu.

Na všechny akce jste srdečně zváni. Bližší informace o jednotlivých akcích budou průběžně zveřejňovány na plakátech.

Za CSP Vodňany Petra Pecková, účetní

  

Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.


 

Obrázek - Projekt „Společná setkání v CSP Vodňany“  


Projekt „Společná setkání v CSP Vodňany“

 

V rámci tohoto projektu se konala v květnu akce s názvem „V CSP to žije“, kdy mezi nás v první linii tohoto projektu, zavítaly děti z MŠ Smetanova a potěšily naše seniory společným zpěvem a tanečním vystoupením. Děti udělaly také seniorům radost svými ručně vyráběnými dárečky. Tento kontakt byl pro všechny velkým kladem pro mezigenerační komunikaci.

Následně po této akci zavítali do našeho domova místní skauti z Římskokatolické farnosti, kteří pomohli se zabudováním nově zakoupených 10 laviček ve dvoře domova pro seniory. Následné příjemné vyprávění o zážitcích ze skauta dnes a kdysi, přinesl mnoho zážitků o životě těchto dvou věkových skupin. Akce se velmi vydařila, počasí nám přálo a senioři v čele s paní ředitelkou měli možnost vyzkoušet nové venkovní posezení. Skautům za jejich spolupráci patří velký dík, neboť zabudováním laviček byla vytvořena ve dvoře příjemná zákoutí pro posezení seniorů, jejich přátel či příbuzných.

Další akcí, která nás čeká v nejbližší době, je akce s názvem „Vítání léta“, která se bude konat 15. července a v rámci níž se budou grilovat špekáčky a vodňanští hudebníci p. Nečas a p. Hrdlička potěší naše seniory hrou na harmoniku.

Na všechny akce jste srdečně zváni. Bližší informace o jednotlivých akcích budou průběžně zveřejňovány na plakátech.

 

Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.


 

 Obrázek - Projekt „Společná setkání v CSP Vodňany“


 Obrázek - Projekt „Společná setkání v CSP Vodňany“ Obrázek - Projekt „Společná setkání v CSP Vodňany“

Projekt „Společná setkání v CSP Vodňany“

V rámci tohoto projektu proběhla v naší organizaci dne 15. dubna 2014 první akce pod názvem „Vítání jara“. V rámci této akce vystoupili děti ze ZŠ Alešova Vodňany. Děti pod vedením paní učitelky Mgr. Anny Tíkové si připravili pro naše seniory pásmo básní a písniček s jarní a velikonoční tématikou. Mezi seniory a žákyněmi proběhla živá diskuze o velikonočních zvycích. Společně si zazpívali velikonoční koledy a připomněli si tak, jak se koledovalo dříve a dnes. Přítomní senioři si vykoledovali malované kraslice a zajíčky a žákyně na oplátku něco sladkého. Žákyně sklidily svým temperamentním vystoupením u seniorů velký úspěch, který byl odměněn potleskem.

Dalšími akcemi, které se budou konat v rámci tohoto projektu jsou akce „V CSP to žije“ a „Vítání léta“. Akce „V CSP to žije“ je plánována na květen a vystoupí na ní děti z MŠ Smetanova Vodňany. Na akci s názvem „Vítání léta“, která proběhne v letních měsících, se bude konat grilování za doprovodu hudebního vystoupení.

Všechny akce jsou určeny seniorům a osobám se zdravotním postižením z Vodňan a okolí. Bližší informace o jednotlivých akcích budou průběžně zveřejňovány na plakátech.

Petra Pecková, realizátorka projektu

Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje. 

 


 

Projekt „Společná setkání v CSP Vodňany“

Naší organizaci byl schválen projekt pod názvem „Společná setkání v CSP Vodňany“, který bude realizován v období březen - říjen 2014. Během tohoto projektu se uskuteční několik kulturních
a společenských aktivit, které se budou konat ve dvoře domova pro seniory.

Cílem projektu je navázání nových přátelských vazeb a zvýšení zájmu veřejnosti o kulturní dění v našem domově pro seniory. Do projektu budou zapojeny různé zájmové skupiny od nejmenších dětí z mateřských školek až po studenty středních škol. Tímto bychom rádi povzbudili ostatní občany k vlastní aktivitě za účelem zlepšení mezilidských vztahů a života seniorů v naší uzavřené komunitě.

V březnu bylo díky tomuto projektu také zakoupeno 6 ks venkovních laviček, které nám pomohou nainstalovat mladí lidé z místní Římskokatolické farnosti. Tyto lavičky se zabudují do dvora domova pro seniory, kde budou k dispozici pro všechny účastníky jednotlivých akcí.

První akce pod názvem „Vítání jara“ proběhla 15. dubna 2014. Na této akci vystoupily děti ze ZŠ Alešova a proběhlo tradiční vítání jara. Výměnou zkušeností o zvycích, které se konaly či konají na jaře, tak došlo k propojení zkušeností seniorů a žáků. Předmětem akce byla ukázka tradičních jarních oslav a rituálů.

V květnu proběhne další akce pod názvem „V CSP to žije“, kde vystoupí děti z MŠ Smetanova – podrobné informace budou uvedeny na plakátech.

Akce je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením z Vodňan a okolí. Bližší informace získáte na tel. č. 383 382 625 nebo osobně v Centru sociální pomoci Vodňany, Žižkovo nám. 21, Vodňany, kancelář sociálních pracovnic.

Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.


 

Obrázek - Projekt „Společná setkání v CSP Vodňany“