Stáže ve firmách

Projekt „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“
v Centru sociální pomoci Vodňany

V našem zařízení právě probíhá projekt pod názvem „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“. Jeho účelem je možnost absolvování odborné stáže. V současné době nám byly schváleny všechny stáže, o které jsme žádaly. Jedná se o tyto pozice: Pracovník v sociálních službách vykonávající základní výchovnou činnost, Pracovník v sociálních službách vykonávající přímou obslužnou péči a Sociální pracovník. Rádi bychom proto touto cestou informovali seniory o tom, že tito stážisté budou vykonávat stáž v našem zařízení, a to po dobu 3 měsíců. Budou spolu se svými mentory vykonávat činnosti uvedené v náplni práce pod jejich odborným dohledem. Cílem projektu je, aby stážisté získali praxi v oboru, ve kterém hledají zaměstnání a tím zvýšili svoji šanci na trhu práce. Z naší strany nezbývá než popřát, aby tato odborná stáž byla pro ně velkým přínosem, a budeme rádi i za připomínky z jejich strany.

  Obrázek - Stáže ve firmách Obrázek - Stáže ve firmách

 


Nabídka stáže v CSP Vodňany
„Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“,
reg. č.: CZ.1.07/3.1.00/41.0001 

Centrum sociální pomoci Vodňany, v rámci projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“, nabízí možnost realizace pracovní stáže na níže uvedené pozice: 

Pozice stáže: Pracovník v sociálních službách vykonávající přímou obslužnou péči

Počet volných pozic na stáže:1

Místo stáže: Centrum sociální pomoci Vodňany, Žižkovo nám. 21, 389 01 Vodňany

Náplň stáže:  

a) Přímá obslužná péče o osoby s fyzickými a psychickými obtížemi.

b) Podpora, pomoc a nácvik zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. podávání jídla a pití,

oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, samostatném

pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo na vozík apod.).

c) Podpora, pomoc a nácvik zvládání úkonů osobní hygieny.

d) Podpora, pomoc a nácvik stravování nebo přípravy stravy.

e) Pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

f) Pomoc, podpora a nácvik provádění běžných denních činností popř. zajištění chodu domácnosti.

g) Zprostředkování a nácvik kontaktu se společenským prostředím (např. lékař, volnočasové aktivity,

škola, zaměstnání, orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby apod.).

Termín realizace stáže:15. 12. 2013 – 15. 6. 2014

Podmínky stáže:

 • Registrace na www.stazevefirmach.cz jako uchazeč o stáž
 •  Přihlášení se k poskytovateli stáže jako uchazeč o stáž přes www.stazevefirmach.cz– Katalog stáží - vyhledání karty stáže dle názvu organizace poskytovatele stáže – termín pro registraci – nejpozději do 17. 11. 2013

Přínos pro stážistu:

 • získání relevantní praxe pro vyšší uplatnění se na trhu práce
 • po absolvování stáže získání certifikátu o absolvování stáže (Europass)
 • proplacení cestovného, stravného a ubytování

Pro bližší informace k obsahu stáže kontaktujte: Mgr. Bc. Daniela Davidová nebo Petra Pecková

Telefon:383 382 625, 383 383 524

E-mail:daniela.davidova@cspvodnany.cz, petra.peckova@cspvodnany.cz 


Nabídka stáže v CSP Vodňany
„Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“,
reg. č.: CZ.1.07/3.1.00/41.0001

Centrum sociální pomoci Vodňany, v rámci projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“, nabízí možnost realizace pracovní stáže na níže uvedené pozice: 

Pozice stáže: Sociální pracovník v zařízení sociálních služeb

Počet volných pozic na stáže:1

Místo stáže: Centrum sociální pomoci Vodňany, Žižkovo nám. 21, 389 01 Vodňany

Náplň stáže:  

a) Sociální práce v zařízeních poskytujících sociální služby.

b) Řešení sociálně právních popř. sociálně zdravotních problémů klientů.

c) Vytváření podmínek pro zapojení klientů do společenského procesu.

d) Jednání se správními orgány a jinými organizacemi, případné zastupování klienta.

e) Zajišťování analytické a metodické činnosti v sociální službě.

f) Zajišťování sociálně právního poradenství.

g) Vedení příslušné dokumentace.

Termín realizace stáže:15. 11. 2013 – 15. 5. 2014

Podmínky stáže:

 • Registrace na www.stazevefirmach.czjako uchazeč o stáž
 • Přihlášení se k poskytovateli stáže jako uchazeč o stáž přes www.stazevefirmach.cz– Katalog stáží - vyhledání karty stáže dle názvu organizace poskytovatele stáže – termín pro registraci – nejpozději do 20. 10. 2013

Přínos pro stážistu:

 • získání relevantní praxe pro vyšší uplatnění se na trhu práce
 • po absolvování stáže získání certifikátu o absolvování stáže (Europass)
 • proplacení cestovného, stravného a ubytování

Pro bližší informace k obsahu stáže kontaktujte: Mgr. Bc. Daniela Davidová nebo Petra Pecková

Telefon:383 382 625, 383 383 524

E-mail:daniela.davidova@cspvodnany.cz, petra.peckova@cspvodnany.cz 


 

Projekt „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“
v Centru sociální pomoci Vodňany

Naší organizaci byl schválen projekt pod názvem „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“. Jeho účelem je možnost absolvování odborné stáže v naší organizaci na adrese Žižkovo nám. 21, 389 01 Vodňany. Hlavním přínosem pro zájemce o tuto odbornou stáž je získání odborné praxe, čímž si stážista zajistí vyšší uplatnění na trhu práce. Po úspěšném absolvování odborné stáže získají stážisti Certifikát o absolvování stáže. Naší organizaci byla v současné době schválena stáž na pozici „Pracovník v sociálních službách vykonávající základní výchovnou činnost“, která bude probíhat od 1. listopadu 2013. Dále budou realizovány stáže na pozici „Pracovník v sociálních službách“ a „Sociální pracovník“, které jsou ve schvalovacím řízení. Pro všechny zájemce o odborné stáže doporučujeme sledovat naše internetové stránky a stránky www.stazevefirmach.cz, kde získají aktuální informace o průběhu stáží.

  Obrázek - Stáže ve firmách Obrázek - Stáže ve firmách


 

„Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“,

reg. č.: CZ.1.07/3.1.00/41.0001

Centrum sociální pomoci Vodňany, v rámci projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“, nabízí možnost realizace pracovní stáže na níže uvedené pozice:

Pozice stáže: Pracovník v sociálních službách vykonávající základní výchovnou činnost

Počet volných pozic na stáže:1

Místo stáže: Centrum sociální pomoci Vodňany, Žižkovo nám. 21, 389 01 Vodňany

Náplň stáže:

a) Zprostředkování a nácvik kontaktu se společenským prostředím (lékař, volnočasové aktivity, škola, zaměstnání, orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby aj.).
b) Vyhledávání, organizování a provádění volnočasových aktivit zaměřených zejména na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností klientů formou výtvarné, hudební, dramatické nebo tělesné výchovy.
c) Vytváření vztahu klientů k živým tvorům včetně péče o ně.
d) Zabezpečování zájmové a kulturní činnosti klientů.
e) Působení na vytváření, prohlubování a upevňování návyků klienta, vytváření pozitivních mezilidských vztahů ve skupině klientů, rozvíjení jemné motoriky.
f) Podpora, pomoc a nácvik zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. podávání jídla
a pití, oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo na vozík) a dále přímá obslužná činnost o osoby s fyzickými a psychickými obtížemi.

Termín realizace stáže:1. 11. 2013 – 30. 4. 2014

Podmínky stáže:

 • Registrace na www.stazevefirmach.czjako uchazeč o stáž
 • Přihlášení se k poskytovateli stáže jako uchazeč o stáž přes www.stazevefirmach.cz– Katalog stáží - vyhledání karty stáže dle názvu organizace poskytovatele stáže

Přínos pro stážistu:

 • získání relevantní praxe pro vyšší uplatnění se na trhu práce
 • po absolvování stáže získání certifikátu o absolvování stáže (Europass)
 • proplacení cestovného, stravného a ubytování

Pro bližší informace k obsahu stáže kontaktujte:Mgr. Bc. Daniela Davidová nebo Petra Pecková
Telefon:383 382 625, 383 383 524
E-mail:daniela.davidova@cspvodnany.cz, petra.peckova@cspvodnany.cz
 


 

  Chcete získat praxi v oboru a zlepšit tak svoji pozici na trhu práce?

Máme pro vás řešení.

Nabízíme možnost absolvování stáže v naší organizaci na těchto pozicích:

§ Sociální pracovník v zařízení sociálních služeb

§ Pracovník v sociálních službách vykonávající základní výchovnou činnost

§ Pracovník v sociálních službách vykonávající přímou obslužnou péči

Přínos pro uchazeče:

- relevantní praxe pro  lepší uplatnění se na trhu práce

- proplácení stravného (20Kč/1h stáže), cestovného (veřejná doprava na základě daňových  dokladů) či ubytování (do 350Kč/osoba na základě daňového dokladu)

V případě vašeho zájmu se můžete od 3. června 2013 zaregistrovat na stránkách www.stazevefirmach.cz .

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na adrese:

Centrum sociální pomoci Vodňany, příspěvková organizace zřizovaná Městem Vodňany

Žižkovo nám. 21, 389 01  Vodňany, IČO: 00666319, Tel: 383 382 625, 383 383 524


 

Podrobné informace o projektu „Stáže ve firmách“:

Projekt je určen pro všechny občany České republiky (mimo OSVČ a osoby se statusem studenta) s trvalým pobytem mimo hlavní město Praha.

Stáže ve firmách jsou určeny především pro následující cílové skupiny:

 • absolventy bez praxe
 • nezaměstnané
 • osoby, vracející se na pracovní trh (např. rodiče po rodičovské dovolené)
 • zaměstnané, kteří si chtějí prohloubit kvalifikaci

Jste student a máte zájem absolvovat stáž? Podívejte se na www.stazepromlade.cz.

Hlavní přínos stáže

Jednou z překážek, s níž se absolventi po odchodu ze školy musí potýkat, je jejich nedostatečná praxe. Projekt Stáže ve firmách napomáhá řešit problém se získáním potřebné praxe, kterou mohou především absolventi řešit nastoupením na stáž do firem, které podnikají v jejich oboru, mohou si tak ověřit svoje znalosti a dovednosti v praxi a vylepšit svou pozici na trhu práce.

Pro nezaměstnané, eventuálně osoby, které se na trh práce vracejí po určité pauze, je stáž užitečným prostředkem k poznání, jak se za dobu, kdy byli bez stálého místa, změnila situace v jejich oboru.

Po úspěšném ukončení stáže získají účastníci certifikát o jejím absolvování. Stáž ve firmě představuje investici stážisty do své vlastní budoucnosti a možnost lepšího uplatnění na trhu práce.