Projekt Terapeutická setkání zdravotně postižených

Realizece proběhla v roce 2007

V průběhu února 2007 byla v rámci výzvy Jihočeského kraje grantového programu Podpora programů zdravotně postižených podána žádost o poskytnutí finanční dotace na projekty zaměřené na podporu aktivit pro osoby se zdravotním postižením. Do dotačního programu se přihlásilo celkem 27 žadatelů, přičemž celková alokace v rámci výzvy činila částku 1.500.000 korun.

CSP Vodňany získalo dotaci ve výši 116.300,- Kč, kterou byl financován projekt s názvem "Terapeutická setkání zdravotně postižených". Finanční prostředky byly použity zejména na nákup nového vybavení a pomůcek pro terapeutické aktivity. Projekt byl realizován v období od poloviny dubna do poloviny listopadu roku 2007 a jednotlivá setkávání se uskutečnila v prostorách Centra sociální pomoci Vodňany, Žižkovo náměstí 21 a v prostorách internetové kavárny místního kulturního střediska.

V osmi týdenních programech od června do října měli zájemci příležitost seznámit se s animoterapií, aromaterapií, arteterapií, taneční terapií, muzikoterapií i moderními technologiemi.

Vyvrcholením těchto setkání byla uspořádaná vernisáž zahajující výstavu výrobků vytvořených v průběhu realizace projektu konaná dne 18. října v Městském kulturním středisku Vodňany. Vernisáž byla spojena s tanečním vystoupením a výukou tanců dětského folklorního souboru ze Strakonic „Prácheňáček“. Výstava byla instalována v prostorách MěKS Vodňany do 18. listopadu 2007.

Projekt byl určen osobám se zdravotním postižením z celého spádového území Vodňan a samozřejmě klientům Centra sociální pomoci Vodňany. Na projektu participovalo v roli partnera Město Vodňany, Dobrovolný svazek Blanicko-otavského regionu a Svaz postižených civilizačními chorobami.   


Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.